اوقات نماز Muyinga Province

BI / Muyinga / Muyinga Province

جهت قبله Muyinga Province

N E S W

جهت قبله Muyinga Province

°19.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Muyinga Province, Muyinga: °19.9 :جهت قطب نما °20.5 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Muyinga Province, Muyinga, Province de Muyinga, iProvense ya Muyinga

اوقات نماز Nyabihanga
اوقات نماز Muyaga
اوقات نماز Kinyota
اوقات نماز Muturura
اوقات نماز Kwisenga
اوقات نماز Gasenyi
اوقات نماز Magembe
اوقات نماز Muyinga
اوقات نماز Mumpwishi
اوقات نماز Kiryama
اوقات نماز Gakashi
اوقات نماز Gitongwe
اوقات نماز Rubuye
اوقات نماز Ruzibira
اوقات نماز Rutarabana
اوقات نماز Kivoma
اوقات نماز Migezi
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Bugomora
اوقات نماز Bavumu
اوقات نماز Murambi
اوقات نماز Mikimba
اوقات نماز Kibogoye
اوقات نماز Rwimbogo
اوقات نماز Rango
اوقات نماز Ruhinga
اوقات نماز Kivumu
اوقات نماز Kabizi
اوقات نماز Mwishoreza
اوقات نماز Mugerero
اوقات نماز Rusengo II
اوقات نماز Gatoke
اوقات نماز Bukanya
اوقات نماز Gasenyi
اوقات نماز Taba
اوقات نماز Bucamihigo
اوقات نماز Cibari
اوقات نماز Kigoganya
اوقات نماز Kiryama
اوقات نماز Kimpotera
اوقات نماز Mugonga
اوقات نماز Gaseme
اوقات نماز SOS Children's Village Muyinga
اوقات نماز Mukoni
اوقات نماز Kwibuye
اوقات نماز Mugongo
اوقات نماز Mucamo