اوقات نماز Makamba Province

BI / Makamba / Makamba Province

جهت قبله Makamba Province

N E S W

جهت قبله Makamba Province

°20.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Makamba Province, Makamba: °20.4 :جهت قطب نما °20.7 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Makamba Province, Makamba, Province de Makamba, iProvense ya Makamba

اوقات نماز Binzagara
اوقات نماز Musanga
اوقات نماز Nyamahongwe
اوقات نماز Bugozi
اوقات نماز Burima
اوقات نماز Takwe
اوقات نماز Rwaniro
اوقات نماز Rabiro
اوقات نماز Songa
اوقات نماز Siza
اوقات نماز Mugombwa
اوقات نماز Nyabisiga
اوقات نماز Munonotsi
اوقات نماز Bubera
اوقات نماز Nyemanga
اوقات نماز Kibuye
اوقات نماز Rukoziri
اوقات نماز Mugasoro
اوقات نماز Kanyinya
اوقات نماز Nkuba
اوقات نماز Cowe
اوقات نماز Ndago
اوقات نماز Bigera
اوقات نماز Gikuzi
اوقات نماز Numbi
اوقات نماز Musivya
اوقات نماز Murambi
اوقات نماز Nyetongwe
اوقات نماز Nyabitabo
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Kibungwe
اوقات نماز Gisama
اوقات نماز Kanzege
اوقات نماز Higiro
اوقات نماز Gitibiza
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Gahinga
اوقات نماز Gasaka
اوقات نماز Nyagatovu
اوقات نماز Buyagira
اوقات نماز Karama
اوقات نماز Muhwima
اوقات نماز Kiramvya
اوقات نماز Tove