اوقات نماز Karuzi Province

BI / Karuzi / Karuzi Province

جهت قبله Karuzi Province

N E S W

جهت قبله Karuzi Province

°20.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Karuzi Province, Karuzi: °20.1 :جهت قطب نما °20.7 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Karuzi Province, Karuzi, Province de Karuzi, iProvense ya Karuzi

اوقات نماز Karuri
اوقات نماز Nyarure
اوقات نماز Muhweza
اوقات نماز Kinyamaganga
اوقات نماز Rugerero
اوقات نماز Gatanganikwa
اوقات نماز Mugweteta
اوقات نماز Gasivya
اوقات نماز Mwirata
اوقات نماز Ruvumu
اوقات نماز Mwisumo
اوقات نماز Rwimbogo
اوقات نماز Nyamabega
اوقات نماز Runywero
اوقات نماز Canzikiro
اوقات نماز Karuzi
اوقات نماز Kigoma
اوقات نماز Cuba
اوقات نماز Kidatemba
اوقات نماز Kivoga
اوقات نماز Rushombo
اوقات نماز Rukingu
اوقات نماز Rusheri
اوقات نماز Cogo
اوقات نماز Mugoboka