اوقات نماز Bujumbura Rural Province

BI / Bujumbura Rural / Bujumbura Rural Province

جهت قبله Bujumbura Rural Province

N E S W

جهت قبله Bujumbura Rural Province

°21.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bujumbura Rural Province, Bujumbura Rural: °21.3 :جهت قطب نما °21.7 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bujumbura Rural Province, Bujumbura, Bujumbura Rural

اوقات نماز Gisumo
اوقات نماز Nyabikenke
اوقات نماز Musenyi
اوقات نماز Nyamubuye
اوقات نماز Nyabiraba
اوقات نماز Nyarwonga
اوقات نماز Kinyami
اوقات نماز Nyarumanga
اوقات نماز Mugendo
اوقات نماز Bugongo
اوقات نماز Kigezi
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Gasi
اوقات نماز Bubaji
اوقات نماز Mukabarangara
اوقات نماز Matara
اوقات نماز Masenga
اوقات نماز Ruvumu
اوقات نماز Buhina
اوقات نماز Nyabibondo
اوقات نماز Shanga
اوقات نماز Karama
اوقات نماز Nyamuzi
اوقات نماز Kivurira
اوقات نماز Mahongwe
اوقات نماز Matara
اوقات نماز Nyarumanga
اوقات نماز Kagano
اوقات نماز Mayemba
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Mutambu
اوقات نماز Nkuna
اوقات نماز Kirambi
اوقات نماز Musugi
اوقات نماز Kibira
اوقات نماز Mubanga
اوقات نماز Mpingwe
اوقات نماز Nyankere