اوقات نماز Bujumbura Mairie Province

BI / Bujumbura Mairie / Bujumbura Mairie Province

جهت قبله Bujumbura Mairie Province

N E S W

جهت قبله Bujumbura Mairie Province

°21.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bujumbura Mairie Province, Bujumbura Mairie: °21.5 :جهت قطب نما °22 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bujumbura Mairie Province, Bujumbura, Bujumbura Mairie

اوقات نماز Bujumbura
اوقات نماز Plage Bujumbura
اوقات نماز Rohero
اوقات نماز Buyenzi
اوقات نماز Port Bujumbura
اوقات نماز Bwiza
اوقات نماز Muha
اوقات نماز Ntahangwa
اوقات نماز Kinanira II
اوقات نماز Mpimba
اوقات نماز SOS Children's Village Bujumbura
اوقات نماز Avenue Septembre
اوقات نماز Nyakabiga
اوقات نماز Ngagara
اوقات نماز Vugizo
اوقات نماز Mutanga
اوقات نماز Gasekebuye
اوقات نماز Mutimbuzi
اوقات نماز Nyabagere
اوقات نماز Kinyankonge
اوقات نماز Rweza
اوقات نماز Kinanira
اوقات نماز Musaga
اوقات نماز Mutakura
اوقات نماز Cibitoke
اوقات نماز Mutumba
اوقات نماز Kanyosha
اوقات نماز Gikoto
اوقات نماز Rusabagi
اوقات نماز Plage Kibenga
اوقات نماز Kibenga