اوقات نماز iProvense ya Bujumbura

BI / 02 / iProvense ya Bujumbura

جهت قبله iProvense ya Bujumbura

N E S W

جهت قبله iProvense ya Bujumbura

°21.7 :جهت قطب نما
جهت قبله iProvense ya Bujumbura, 02: °21.7 :جهت قطب نما °22.2 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

iProvense ya Bujumbura

اوقات نماز Muyange
اوقات نماز Gatumba
اوقات نماز Mukoranya
اوقات نماز Gatumba
اوقات نماز Kigarama
اوقات نماز Grande Rusizi
اوقات نماز Mpanda
اوقات نماز Mpanda
اوقات نماز Kagaragara
اوقات نماز Gafyo
اوقات نماز Kinyinya