اوقات نماز Sitrah

BH / 06 / Sitrah

جهت قبله Sitrah

N E S W

جهت قبله Sitrah

°244.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sitrah, 06: °244.2 :جهت قطب نما °246.7 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sitrah, Sitra, sitrat, سِتْرَة

اوقات نماز Sitrah
اوقات نماز Ra’s al ‘Akr, (Ra's al `Akr)
اوقات نماز Sitrah
اوقات نماز Al ‘Akr, (Al `Akr)
اوقات نماز Kawkab al ‘Akr, (Kawkab al `Akr)
اوقات نماز Wādiyān, (Wadiyan)
اوقات نماز Marqūbān, (Marquban)
اوقات نماز Sufālah, (Sufalah)
اوقات نماز Al Khārijīyah, (Al Kharijiyah)
اوقات نماز Al Ma‘āmīr, (Al Ma`amir)
اوقات نماز ‘Ayn al Mahazzah, (`Ayn al Mahazzah)
اوقات نماز Mahazzah
اوقات نماز Bandar ad Dār, (Bandar ad Dar)
اوقات نماز Al Buhayr
اوقات نماز Kawkab Kassar
اوقات نماز Al Qaryah
اوقات نماز Jurdāb, (Jurdab)
اوقات نماز An Nuwaydirāt, (An Nuwaydirat)
اوقات نماز ‘Ayn Yūsuf, (`Ayn Yusuf)
اوقات نماز Ḩālah, (Halah)
اوقات نماز Ra’s Sanad, (Ra's Sanad)
اوقات نماز ‘Ayn ar Raḩá, (`Ayn ar Raha)
اوقات نماز ‘Ayn ‘Abd Allāh, (`Ayn `Abd Allah)
اوقات نماز Kawkab Şāliḩ, (Kawkab Salih)
اوقات نماز Umm ‘Abd Allāh, (Umm `Abd Allah)
اوقات نماز Nakhl Umm ‘Abd Allāh, (Nakhl Umm `Abd Allah)
اوقات نماز Sanad
اوقات نماز Sanad
اوقات نماز Kaflān, (Kaflan)
اوقات نماز ‘Ayn aş Şafāḩīyah, (`Ayn as Safahiyah)
اوقات نماز Al Qaryah
اوقات نماز ‘Ayn ‘Abd Allāh, (`Ayn `Abd Allah)
اوقات نماز Al Qaryah
اوقات نماز Kaflān, (Kaflan)
اوقات نماز ‘Ayn aş Şafāḩīyah, (`Ayn as Safahiyah)
اوقات نماز Umm ‘Abd Allāh, (Umm `Abd Allah)
اوقات نماز Nakhl Umm ‘Abd Allāh, (Nakhl Umm `Abd Allah)
اوقات نماز Barbūrah, (Barburah)
اوقات نماز Jazīrat an Nabī Şāliḩ, (Jazirat an Nabi Salih)
اوقات نماز Kawkab Şāliḩ, (Kawkab Salih)
اوقات نماز Jazīrat an Nabī Şāliḩ, (Jazirat an Nabi Salih)
اوقات نماز Ḩālat Umm al Bayḑ, (Halat Umm al Bayd)
اوقات نماز Ra’s Ḩālat Umm al Bayḑ, (Ra's Halat Umm al Bayd)
اوقات نماز Qaşşār ‘Īsá Bin Sayf al Binālī, (Qassar `Isa Bin Sayf al Binali)
اوقات نماز Qaşşār ‘Īsá Bin Sayf al Binālī, (Qassar `Isa Bin Sayf al Binali)
اوقات نماز Ra’s Sanad, (Ra's Sanad)
اوقات نماز ‘Ayn Yūsuf, (`Ayn Yusuf)
اوقات نماز Jurdāb, (Jurdab)
اوقات نماز Ra’s Salbah, (Ra's Salbah)
اوقات نماز Jazīrat an Nabī Şāliḩ, (Jazirat an Nabi Salih)
اوقات نماز Al Qaryah
اوقات نماز Kaflān, (Kaflan)
اوقات نماز ‘Ayn aş Şafāḩīyah, (`Ayn as Safahiyah)
اوقات نماز Barbūrah, (Barburah)
اوقات نماز Kawkab Kassar
اوقات نماز Al Buhayr