اوقات نماز Centre-Ouest

BF / Centre-Ouest / Centre-Ouest

جهت قبله Centre-Ouest

N E S W

جهت قبله Centre-Ouest

°74.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Centre-Ouest, Centre-Ouest: °74.5 :جهت قطب نما °71.4 :جهت واقعی °13.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Centre-Ouest, Centre-Ouest Region

اوقات نماز Koutougou
اوقات نماز Koudougou
اوقات نماز Bourkina
اوقات نماز Palogo