اوقات نماز Walcourt

BE / Wallonia / Walcourt

جهت قبله Walcourt

N E S W

جهت قبله Walcourt

°122.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Walcourt, Wallonia: °122.6 :جهت قطب نما °123 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Walcourt, Walecurt

اوقات نماز Walcourt
اوقات نماز Les Quairelles
اوقات نماز Le Jardinet
اوقات نماز Gerlimpont
اوقات نماز Ruisseau d'Yves
اوقات نماز Taille à la Chandelle, (Taille a la Chandelle)
اوقات نماز Vogenée, (Vogenee)
اوقات نماز Ruisseau Bois de Pry
اوقات نماز Chastrès, (Chastres)
اوقات نماز Pry
اوقات نماز Tombois
اوقات نماز Valentinoise
اوقات نماز Battefer
اوقات نماز Beloeil
اوقات نماز Bois de Seury
اوقات نماز Pisselotte
اوقات نماز Pont du Diable
اوقات نماز Thy-le-Château, (Thy-le-Chateau)
اوقات نماز Berzée, (Berzee)
اوقات نماز Silenrieux
اوقات نماز Bois des Restins
اوقات نماز Les Villez
اوقات نماز Rognée, (Rognee)
اوقات نماز Par de là l'Eau, (Par de la l'Eau)
اوقات نماز Bois de Gommereux
اوقات نماز Fairoul
اوقات نماز Nazareth
اوقات نماز Fontenelle
اوقات نماز Moulignat
اوقات نماز Thyria
اوقات نماز Thyria
اوقات نماز Gomezée, (Gomezee)
اوقات نماز Bierlée, (Bierlee)
اوقات نماز Daussois
اوقات نماز Gourdinne
اوقات نماز Yves-Gomezée, (Yves-Gomezee)
اوقات نماز Les Villez
اوقات نماز Berzée, (Berzee)
اوقات نماز Baileu
اوقات نماز Baileu
اوقات نماز Try Paris
اوقات نماز Try Paris
اوقات نماز Boussu-lez-Walcourt