اوقات نماز Bahubal

BD / Sylhet / Bahubal

جهت قبله Bahubal

N E S W

جهت قبله Bahubal

°277.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bahubal, Sylhet: °277.9 :جهت قطب نما °277.4 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bahubal, bahubala, বাহুবল

اوقات نماز Jagatpur