اوقات نماز Thakurgaon

BD / Rangpur Division / Thakurgaon

جهت قبله Thakurgaon

N E S W

جهت قبله Thakurgaon

°275 :جهت قطب نما
جهت قبله Thakurgaon, Rangpur Division: °275 :جهت قطب نما °274.8 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Thakurgaon, Thakurgaon District, Thakurgaon Zila, Thākurgaon District

اوقات نماز Etla
اوقات نماز Laxmipur Kumuria
اوقات نماز Atkara
اوقات نماز Jhārbāri, (Jharbari)
اوقات نماز Bāburia, (Baburia)
اوقات نماز Ārāzi Rātor, (Arazi Rator)
اوقات نماز Arāzi Gopināthpur, (Arazi Gopinathpur)
اوقات نماز Gopjnāthpur, (Gopjnathpur)
اوقات نماز Ārāzi Gopināthpur, (Arazi Gopinathpur)
اوقات نماز Bholāi, (Bholai)
اوقات نماز Jangaon Bīl, (Jangaon Bil)
اوقات نماز Chāpāpāra, (Chapapara)
اوقات نماز Mahabbatpur
اوقات نماز Jangaon
اوقات نماز Udisha
اوقات نماز Rator
اوقات نماز Faringādighi, (Faringadighi)
اوقات نماز Tarala
اوقات نماز Shyāmpur, (Shyampur)
اوقات نماز Bhedāil, (Bhedail)
اوقات نماز Nargaon
اوقات نماز Fatehpur
اوقات نماز Bāherpāra, (Baherpara)
اوقات نماز Rādhikāpur, (Radhikapur)
اوقات نماز Shimulbāri, (Shimulbari)
اوقات نماز Lodhābāri, (Lodhabari)
اوقات نماز Fatehpur
اوقات نماز Khāmār Sinyua, (Khamar Sinyua)
اوقات نماز Jashaipāra, (Jashaipara)
اوقات نماز Uttar Maheshpur
اوقات نماز Chāngaon, (Changaon)
اوقات نماز Prayāgpur, (Prayagpur)
اوقات نماز Māligaon, (Maligaon)
اوقات نماز Madanpur
اوقات نماز Sinduna
اوقات نماز Faridpāra, (Faridpara)
اوقات نماز Kochna Bīl, (Kochna Bil)
اوقات نماز Bhangbāri, (Bhangbari)
اوقات نماز Dāngipāra, (Dangipara)
اوقات نماز Futkibāri, (Futkibari)
اوقات نماز Changaon
اوقات نماز Kumarpāra, (Kumarpara)
اوقات نماز Islāmpur, (Islampur)
اوقات نماز Ghanāsyampur, (Ghanasyampur)
اوقات نماز Jaduār, (Jaduar)
اوقات نماز Kadampur