اوقات نماز Panchagarh

BD / Rangpur Division / Panchagarh

جهت قبله Panchagarh

N E S W

جهت قبله Panchagarh

°274.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Panchagarh, Rangpur Division: °274.7 :جهت قطب نما °274.5 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Panchagarh, Panchagarh District, Panchagarh Zila

اوقات نماز Jālālipāra, (Jalalipara)
اوقات نماز Nutanbasti
اوقات نماز Panchagarh
اوقات نماز Chānpāra, (Chanpara)
اوقات نماز Islāmbāg, (Islambag)
اوقات نماز Maulānipāra, (Maulanipara)
اوقات نماز Purātan Pachāgarh, (Puratan Pachagarh)
اوقات نماز Nayābandar, (Nayabandar)
اوقات نماز Tālma Nadi, (Talma Nadi)
اوقات نماز Pachāgarh, (Pachagarh)
اوقات نماز Mithapokhri
اوقات نماز Kishorpāra Domani, (Kishorpara Domani)
اوقات نماز Tengnābāri, (Tengnabari)
اوقات نماز Talipara
اوقات نماز Baleyāpāra, (Baleyapara)
اوقات نماز Jaipesh Nārāyani, (Jaipesh Narayani)
اوقات نماز Dhemshīmāri, (Dhemshimari)
اوقات نماز Sarkārpāra, (Sarkarpara)
اوقات نماز Tengnābāri, (Tengnabari)
اوقات نماز Mulānipāra, (Mulanipara)
اوقات نماز Dawārikāmāri, (Dawarikamari)
اوقات نماز Daripāra, (Daripara)
اوقات نماز Ghatiyārpāra, (Ghatiyarpara)
اوقات نماز Chāui Nadi, (Chaui Nadi)
اوقات نماز Tengnābāri, (Tengnabari)
اوقات نماز Ārāzi Shikārpur, (Arazi Shikarpur)
اوقات نماز Nayābāndar, (Nayabandar)
اوقات نماز Singhpāra, (Singhpara)
اوقات نماز Daluāpāra, (Daluapara)
اوقات نماز Khalāpāra, (Khalapara)
اوقات نماز Mālīpāra, (Malipara)
اوقات نماز Velārtal, (Velartal)
اوقات نماز Bohapur
اوقات نماز Goālpāra, (Goalpara)
اوقات نماز Lathuapāra, (Lathuapara)
اوقات نماز Gopāpāra, (Gopapara)
اوقات نماز Jatanpokhri
اوقات نماز Pānihāra, (Panihara)
اوقات نماز Sundarāpukhri, (Sundarapukhri)
اوقات نماز Benghāri, (Benghari)
اوقات نماز Khuniāpāra, (Khuniapara)
اوقات نماز Dwārikāmāri, (Dwarikamari)
اوقات نماز Burībāri, (Buribari)
اوقات نماز Dāngāpāra, (Dangapara)
اوقات نماز Jatanpokhri
اوقات نماز Māijgrām, (Maijgram)
اوقات نماز Dhiyābāri, (Dhiyabari)
اوقات نماز Fakirpāra, (Fakirpara)
اوقات نماز Sarkārpāra, (Sarkarpara)
اوقات نماز Dābarbhānga, (Dabarbhanga)
اوقات نماز Lāngaleaon, (Langaleaon)
اوقات نماز Gaphapāra, (Gaphapara)
اوقات نماز Khānpukuri, (Khanpukuri)
اوقات نماز Suribhita
اوقات نماز Bāhmanpāra, (Bahmanpara)
اوقات نماز Goābāri, (Goabari)
اوقات نماز Mīrgara, (Mirgara)
اوقات نماز Bishmoni
اوقات نماز Dhākkāmāra, (Dhakkamara)
اوقات نماز Dāngāpāra, (Dangapara)
اوقات نماز Bandarpāra, (Bandarpara)
اوقات نماز Jhārbāri, (Jharbari)
اوقات نماز Maulānīpāra, (Maulanipara)
اوقات نماز Kesiapāra, (Kesiapara)
اوقات نماز Jalāpāra, (Jalapara)
اوقات نماز Āmtola, (Amtola)