اوقات نماز Nilphamari Zila

BD / Rangpur Division / Nilphamari Zila

جهت قبله Nilphamari Zila

N E S W

جهت قبله Nilphamari Zila

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Nilphamari Zila, Rangpur Division: °275.3 :جهت قطب نما °275 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nilphamari Zila, Nilphamari, Nilphamari District, Nilphamari Jela, Nilphamari Zila District, Nilphamari Zila Zila, Nilphāmāri District

اوقات نماز Bāona Bāoni, (Baona Baoni)
اوقات نماز Kismat Battala
اوقات نماز Duhali
اوقات نماز Dondari
اوقات نماز Arazi Kothalia
اوقات نماز Kāchukāta, (Kachukata)
اوقات نماز Khalisha Khutāmāra, (Khalisha Khutamara)
اوقات نماز Mānusmāra, (Manusmara)
اوقات نماز Deonai Nadi
اوقات نماز Pora Kot
اوقات نماز Rāmnagar, (Ramnagar)
اوقات نماز Kurkuripāra, (Kurkuripara)
اوقات نماز Kālkāut, (Kalkaut)
اوقات نماز Tāluk Khutāmāra, (Taluk Khutamara)
اوقات نماز Tāluk Mānusmāra, (Taluk Manusmara)
اوقات نماز Harishchandrapat
اوقات نماز Dhāijān, (Dhaijan)
اوقات نماز Kalkewat
اوقات نماز Desibāri, (Desibari)
اوقات نماز Tengarmāri, (Tengarmari)
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Bagulāgār, (Bagulagar)
اوقات نماز Barahita
اوقات نماز Puthimari
اوقات نماز Daribhija Bīl, (Daribhija Bil)
اوقات نماز Uttarpāra, (Uttarpara)
اوقات نماز Bāhālipāra, (Bahalipara)
اوقات نماز Ghughumāri, (Ghughumari)
اوقات نماز Dakshin Deshibāri, (Dakshin Deshibari)
اوقات نماز Bismuri
اوقات نماز Kismat Dhāljan, (Kismat Dhaljan)
اوقات نماز Bajitpāra, (Bajitpara)
اوقات نماز Khutamāra, (Khutamara)
اوقات نماز Bishmuri