اوقات نماز Lalmonirhat District

BD / Rangpur Division / Lalmonirhat District

جهت قبله Lalmonirhat District

N E S W

جهت قبله Lalmonirhat District

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Lalmonirhat District, Rangpur Division: °275.3 :جهت قطب نما °275.1 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lalmonirhat District, Lalmonirhat, Lalmonirhat Zila, Lālmonirhāt District

اوقات نماز Kismat Dalgrām, (Kismat Dalgram)
اوقات نماز Potkapāra, (Potkapara)
اوقات نماز Dhakshin Dalagrām, (Dhakshin Dalagram)
اوقات نماز Belapara
اوقات نماز Jātripāra, (Jatripara)
اوقات نماز Srīkhāta, (Srikhata)
اوقات نماز Dalgram
اوقات نماز Bhātkur, (Bhatkur)
اوقات نماز Sundanahabi
اوقات نماز Khalisa Barajan
اوقات نماز Uttar Dalgrām, (Uttar Dalgram)
اوقات نماز Gegra
اوقات نماز Buksāla Nadi, (Buksala Nadi)
اوقات نماز Bhalaguri
اوقات نماز Dharsara
اوقات نماز Uttar Ghanasyam
اوقات نماز Nātabān, (Nataban)
اوقات نماز Dakshin Dalgrām, (Dakshin Dalgram)
اوقات نماز Latapar
اوقات نماز Chalbala
اوقات نماز Kānchara Bil, (Kanchara Bil)
اوقات نماز Qazirhat Baninagar
اوقات نماز Tāluk Bānīnagar, (Taluk Baninagar)
اوقات نماز Jaurāni, (Jaurani)
اوقات نماز Satipāra, (Satipara)
اوقات نماز Kalkapur
اوقات نماز Mauza Madāti, (Mauza Madati)