اوقات نماز Kurigram

BD / Rangpur Division / Kurigram

جهت قبله Kurigram

N E S W

جهت قبله Kurigram

°275.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kurigram, Rangpur Division: °275.8 :جهت قطب نما °275.5 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kurigram, Kurigram District, Kurigram Zila, Kurīgrām District

اوقات نماز Bakshi Grām, (Bakshi Gram)
اوقات نماز Gom Bāri, (Gom Bari)
اوقات نماز Malbhānga, (Malbhanga)
اوقات نماز Burāburi, (Buraburi)
اوقات نماز Gorāi, (Gorai)
اوقات نماز Kismat Mālbhānga, (Kismat Malbhanga)
اوقات نماز Burāburi, (Buraburi)
اوقات نماز Botla
اوقات نماز Kāmdeb, (Kamdeb)
اوقات نماز Moghalbāchha, (Moghalbachha)
اوقات نماز Jamuna
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Rāmeshwar Sharma, (Rameshwar Sharma)
اوقات نماز Sārkerpara, (Sarkerpara)
اوقات نماز Fakir Mohammad
اوقات نماز Sādi, (Sadi)
اوقات نماز Gorai Raghuray
اوقات نماز Gorāi Panchpir, (Gorai Panchpir)
اوقات نماز Gopināthpur, (Gopinathpur)
اوقات نماز Nidhi
اوقات نماز Dharla River
اوقات نماز Bānchharam, (Banchharam)
اوقات نماز Patrannbis
اوقات نماز Gorāi, (Gorai)
اوقات نماز Sātbhita, (Satbhita)
اوقات نماز Begamganj
اوقات نماز Panch Pir
اوقات نماز Atharapāika, (Atharapaika)
اوقات نماز Sitāijhār, (Sitaijhar)
اوقات نماز Nutan Ānantapur, (Nutan Anantapur)
اوقات نماز Kāmāl, (Kamal)
اوقات نماز Bānkaray Madhupur, (Bankaray Madhupur)
اوقات نماز Bālākandi, (Balakandi)
اوقات نماز Jājāgir, (Jajagir)
اوقات نماز Kadamtala