اوقات نماز Dinajpur

BD / Rangpur Division / Dinajpur

جهت قبله Dinajpur

N E S W

جهت قبله Dinajpur

°275.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Dinajpur, Rangpur Division: °275.6 :جهت قطب نما °275.3 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dinajpur, Dinajpur District, Dinajpur Zila, Dinājpur District

اوقات نماز Bara Baul
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Chhotajināhār, (Chhotajinahar)
اوقات نماز Jot Krishnal
اوقات نماز Chhota Baul
اوقات نماز Bara Kāul, (Bara Kaul)
اوقات نماز Barajināhār, (Barajinahar)
اوقات نماز Barabaul
اوقات نماز Mukinapur
اوقات نماز Chhotabāul, (Chhotabaul)
اوقات نماز Jagadishpur
اوقات نماز Shāshālpur, (Shashalpur)
اوقات نماز Mohalbāri, (Mohalbari)
اوقات نماز Kaliganj
اوقات نماز Chhota Kāul, (Chhota Kaul)
اوقات نماز Aoliāpukur, (Aoliapukur)
اوقات نماز Raghunāthpur, (Raghunathpur)
اوقات نماز Gāltair, (Galtair)
اوقات نماز Lakshmipur
اوقات نماز Durgādāngā, (Durgadanga)
اوقات نماز Baragaon
اوقات نماز Bhiāil, (Bhiail)
اوقات نماز Bara Hyamnagar
اوقات نماز Bara Dīghi, (Bara Dighi)
اوقات نماز Basantapur
اوقات نماز Nāliātikar, (Naliatikar)
اوقات نماز Mahādāni, (Mahadani)
اوقات نماز Bāshudebpur, (Bashudebpur)
اوقات نماز Shurāil, (Shurail)
اوقات نماز Aulia Pukur
اوقات نماز Jaypur
اوقات نماز Chhota Shayāmnagār, (Chhota Shayamnagar)
اوقات نماز Khotākhāri Khāl, (Khotakhari Khal)
اوقات نماز Bhādra, (Bhadra)
اوقات نماز Khulnadānga, (Khulnadanga)
اوقات نماز Amarpur
اوقات نماز Surail
اوقات نماز Rāmdebpur, (Ramdebpur)
اوقات نماز Dāmuri, (Damuri)
اوقات نماز Bhiāil, (Bhiail)
اوقات نماز Tālpukur, (Talpukur)
اوقات نماز Bhiāil, (Bhiail)
اوقات نماز Bhiāil, (Bhiail)
اوقات نماز Basudebpur
اوقات نماز Mahāsatti, (Mahasatti)
اوقات نماز Chiri Nadi
اوقات نماز Baragrām, (Baragram)
اوقات نماز Nāliātikar, (Naliatikar)
اوقات نماز Bholānāthpur, (Bholanathpur)
اوقات نماز Chak Rāmpur, (Chak Rampur)
اوقات نماز Majhina
اوقات نماز Majhina
اوقات نماز Gālāhār, (Galahar)
اوقات نماز Joydebpur
اوقات نماز Ārazi Golāhār, (Arazi Golahar)
اوقات نماز Pātāikuri, (Pataikuri)
اوقات نماز Chakdeotair
اوقات نماز Kherkāti, (Kherkati)
اوقات نماز Hāshimpur, (Hashimpur)
اوقات نماز Māthurāpur, (Mathurapur)