اوقات نماز Bogra

BD / Rajshahi Division / Bogra

جهت قبله Bogra

N E S W

جهت قبله Bogra

°276.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bogra, Rajshahi Division: °276.7 :جهت قطب نما °276.3 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bogra, Bogra District, Bogra Zila

اوقات نماز Chak Bhali
اوقات نماز Birgaon
اوقات نماز Ashekpur
اوقات نماز Pārtekur, (Partekur)
اوقات نماز Jora
اوقات نماز Jagannāthpur, (Jagannathpur)
اوقات نماز Mansurpur
اوقات نماز Chandibor
اوقات نماز Kharna
اوقات نماز Sabrul
اوقات نماز Chak Jora
اوقات نماز Birhimpur
اوقات نماز Banbhita
اوقات نماز Gandagrām, (Gandagram)
اوقات نماز Chak Padmagāri, (Chak Padmagari)
اوقات نماز Bairādīghi, (Bairadighi)
اوقات نماز Titkhur
اوقات نماز Dārikāmāri, (Darikamari)
اوقات نماز Bara Chāpar, (Bara Chapar)
اوقات نماز Deshma
اوقات نماز Baitāpāra, (Baitapara)
اوقات نماز Damanpukur
اوقات نماز Sājāpur, (Sajapur)
اوقات نماز Aga Mājhi, (Aga Majhi)
اوقات نماز Chandrahāta, (Chandrahata)
اوقات نماز Kalmāshiba, (Kalmashiba)
اوقات نماز Nandakul
اوقات نماز Bara Gācha, (Bara Gacha)
اوقات نماز Chak Farid
اوقات نماز Betgāri, (Betgari)
اوقات نماز Arul
اوقات نماز Sakpāla, (Sakpala)
اوقات نماز Bisha
اوقات نماز Jāmhāta, (Jamhata)
اوقات نماز Dehar
اوقات نماز Chengar
اوقات نماز Raghunāthpur, (Raghunathpur)
اوقات نماز Sheikh Kalma
اوقات نماز Bānsbāria, (Bansbaria)
اوقات نماز Sujābād, (Sujabad)
اوقات نماز Phuldīghi, (Phuldighi)
اوقات نماز Pādhitāpāra, (Padhitapara)