اوقات نماز Sherpur

BD / Mymensingh Division / Sherpur

جهت قبله Sherpur

N E S W

جهت قبله Sherpur

°276.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Sherpur, Mymensingh Division: °276.6 :جهت قطب نما °276.3 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sherpur, Sherpur District, Sherpur Jela, Sherpur Zila, serapura jela, শেরপুর জেলা

اوقات نماز Bamantoli Bil
اوقات نماز Kawapacni
اوقات نماز Dahariapāra, (Dahariapara)
اوقات نماز Baidabhanga Bil
اوقات نماز Rāngāmatia, (Rangamatia)
اوقات نماز Paikla Bil
اوقات نماز Chak Kalashpur
اوقات نماز Kurili Kānda, (Kurili Kanda)
اوقات نماز Kalashpār, (Kalashpar)
اوقات نماز Beki Bīl, (Beki Bil)
اوقات نماز Bara Mālijhi Kānda, (Bara Malijhi Kanda)
اوقات نماز Karhi Bil
اوقات نماز Khatua Kumri
اوقات نماز Chak Kumri
اوقات نماز Rāngāmati, (Rangamati)
اوقات نماز Khuski Bil
اوقات نماز Kaya Bil
اوقات نماز Pāshbatia, (Pashbatia)
اوقات نماز Teghāria, (Tegharia)
اوقات نماز Ghāzir Khāmar, (Ghazir Khamar)
اوقات نماز Jaliagram
اوقات نماز Buria Bil
اوقات نماز Baniapāra, (Baniapara)
اوقات نماز Dakai Bīl, (Dakai Bil)
اوقات نماز Sālchura, (Salchura)
اوقات نماز Krishnapur
اوقات نماز Boradubi
اوقات نماز Dohālia, (Dohalia)
اوقات نماز Chinguria
اوقات نماز Surjianapar
اوقات نماز Dakni Nadi
اوقات نماز Mālijni Nadi, (Malijni Nadi)
اوقات نماز Dingāna Nadi, (Dingana Nadi)
اوقات نماز Ghugrakāndi, (Ghugrakandi)
اوقات نماز Sātkuri, (Satkuri)
اوقات نماز Barotia
اوقات نماز Gazāria, (Gazaria)
اوقات نماز Boro Bīl, (Boro Bil)
اوقات نماز Goglalani
اوقات نماز Goglajani
اوقات نماز Bandhapaul Bīl, (Bandhapaul Bil)
اوقات نماز Rajnagar
اوقات نماز Charajān, (Charajan)
اوقات نماز Mairapāra, (Mairapara)
اوقات نماز Jhalgaon
اوقات نماز Pratābia, (Pratabia)
اوقات نماز Nishla Bil
اوقات نماز Dākurpar, (Dakurpar)
اوقات نماز Daria Khila Balia
اوقات نماز Phutka Kānda, (Phutka Kanda)
اوقات نماز Khalle Bīl, (Khalle Bil)
اوقات نماز Bandaghorjan