اوقات نماز Netrakona

BD / Mymensingh Division / Netrakona

جهت قبله Netrakona

N E S W

جهت قبله Netrakona

°277.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Netrakona, Mymensingh Division: °277.2 :جهت قطب نما °276.7 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Netrakona, Netrakona District, Netrakona Zila

اوقات نماز Dhobāpāra, (Dhobapara)
اوقات نماز Chāpārkona, (Chaparkona)
اوقات نماز Dumura
اوقات نماز Bara Gaon
اوقات نماز Gandharbbapur
اوقات نماز Sādhuhāti, (Sadhuhati)
اوقات نماز Jithan
اوقات نماز Jasmādhab, (Jasmadhab)
اوقات نماز Rasulpur
اوقات نماز Salpa Bir Pāgli, (Salpa Bir Pagli)
اوقات نماز Kāstala, (Kastala)
اوقات نماز Swālka Āndālia, (Swalka Andalia)
اوقات نماز Bri Chāpārkona, (Bri Chaparkona)
اوقات نماز Jugisāsan, (Jugisasan)
اوقات نماز Nandura
اوقات نماز Bara Gāwa, (Bara Gawa)
اوقات نماز Shyāmpur, (Shyampur)
اوقات نماز Darun Sāhata, (Darun Sahata)
اوقات نماز Pirijpur
اوقات نماز Nischintapur
اوقات نماز Mohanpur
اوقات نماز Mansurpur
اوقات نماز Uttar Chāshāpāra, (Uttar Chashapara)
اوقات نماز Āmghāil, (Amghail)
اوقات نماز Sāhata, (Sahata)
اوقات نماز Bāraghar, (Baraghar)
اوقات نماز Bir Pāgli, (Bir Pagli)
اوقات نماز Bari Andhālia, (Bari Andhalia)
اوقات نماز Gopālpur, (Gopalpur)
اوقات نماز Dashāl, (Dashal)
اوقات نماز Bari Kalika
اوقات نماز Māchhāla, (Machhala)
اوقات نماز Phulbāria, (Phulbaria)
اوقات نماز Rāmpur, (Rampur)
اوقات نماز Ispinjārpur, (Ispinjarpur)
اوقات نماز Swalpa Dasāl, (Swalpa Dasal)
اوقات نماز Guhāila, (Guhaila)
اوقات نماز Bikramsri
اوقات نماز Chāsāpāra Peājkāndi, (Chasapara Peajkandi)
اوقات نماز Bārhātta, (Barhatta)
اوقات نماز Ichhāil, (Ichhail)
اوقات نماز Sahar Bāngla, (Sahar Bangla)
اوقات نماز Salka Kālika, (Salka Kalika)
اوقات نماز Nalla
اوقات نماز Swalpa Sonāi, (Swalpa Sonai)
اوقات نماز Nārāchatal, (Narachatal)
اوقات نماز Baruhāti, (Baruhati)
اوقات نماز Madhupur
اوقات نماز Gumaria
اوقات نماز Āsma, (Asma)
اوقات نماز Āzmatpur, (Azmatpur)
اوقات نماز Boālgani, (Boalgani)
اوقات نماز Gorāund, (Goraund)
اوقات نماز Dhalāpāra, (Dhalapara)
اوقات نماز Saidpur
اوقات نماز Mānkāndia, (Mankandia)
اوقات نماز Kāndāpāra, (Kandapara)
اوقات نماز Bhurbhuria