اوقات نماز Mymensingh

BD / Mymensingh Division / Mymensingh

جهت قبله Mymensingh

N E S W

جهت قبله Mymensingh

°277.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Mymensingh, Mymensingh Division: °277.1 :جهت قطب نما °276.7 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mymensingh, Districte de Mymensingh, Huyen Mymensingh, Huyện Mymensingh, Maimansingh, Mimensingkh, Mymensingh District, Mymensingh Zila, mai men xin xian, mayamanasinha, mayamanasinha jela, mayamanasinha jila, Мименсингх, Міменсінгх, ضلع میمنسنگھ, میمن سنگھ ضلع, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ জিলা, ময়মনসিংহ জেলা, 迈门辛县

اوقات نماز Sankipur Calani
اوقات نماز Sehara
اوقات نماز Bārera, (Barera)
اوقات نماز Ākua, (Akua)
اوقات نماز Mymensingh
اوقات نماز Māskānda, (Maskanda)
اوقات نماز Bhāti Kāsār, (Bhati Kasar)
اوقات نماز Ghāgra, (Ghagra)
اوقات نماز Gohālkāndi, (Gohalkandi)
اوقات نماز Ākua, (Akua)
اوقات نماز Balāspur, (Balaspur)
اوقات نماز Māskānda, (Maskanda)
اوقات نماز Kāsar, (Kasar)
اوقات نماز Keātkhāli, (Keatkhali)
اوقات نماز Bārera, (Barera)
اوقات نماز Char Iswardia
اوقات نماز Char Sehara
اوقات نماز Sehara
اوقات نماز Sankipur Calani
اوقات نماز Kalpa
اوقات نماز Gohālkāndi, (Gohalkandi)
اوقات نماز Galganda
اوقات نماز Bāde Kalpa, (Bade Kalpa)
اوقات نماز Dāpunia, (Dapunia)
اوقات نماز Chhatrapur
اوقات نماز Chhatrapur
اوقات نماز Keātkhāli, (Keatkhali)
اوقات نماز Bhāti Kāsār, (Bhati Kasar)
اوقات نماز Bāde Kalpa, (Bade Kalpa)
اوقات نماز Mymensingh
اوقات نماز Balāspur, (Balaspur)
اوقات نماز Kalpa
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Ghāgra, (Ghagra)
اوقات نماز Kāsar, (Kasar)
اوقات نماز Dāpunia, (Dapunia)
اوقات نماز Dholādia, (Dholadia)
اوقات نماز Gobindapur
اوقات نماز Rākta, (Rakta)
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Char Harīpur, (Char Haripur)