اوقات نماز Narail

BD / Khulna / Narail

جهت قبله Narail

N E S W

جهت قبله Narail

°278.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Narail, Khulna: °278.5 :جهت قطب نما °278 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narail, Narail District, Narail Zila, Noraayil, nara'ila, নড়াইল

اوقات نماز Nandakol
اوقات نماز Bil Pātharghāta, (Bil Patharghata)
اوقات نماز Kāmālpratap, (Kamalpratap)
اوقات نماز Dumdi
اوقات نماز Hāmārol, (Hamarol)
اوقات نماز Tābra, (Tabra)
اوقات نماز Agrāhātī, (Agrahati)
اوقات نماز Tapsira
اوقات نماز Āmāda, (Amada)
اوقات نماز Sārkol, (Sarkol)
اوقات نماز Tālbāria, (Talbaria)
اوقات نماز Narāl, (Naral)
اوقات نماز Kuchiābāri, (Kuchiabari)
اوقات نماز Ūla, (Ula)
اوقات نماز Bayra
اوقات نماز Chāndpur, (Chandpur)
اوقات نماز Sālikha, (Salikha)
اوقات نماز Noāgrām, (Noagram)
اوقات نماز Noāpāra, (Noapara)
اوقات نماز Kumr
اوقات نماز Char Sālikha, (Char Salikha)
اوقات نماز Jhikra
اوقات نماز Hogladānga, (Hogladanga)
اوقات نماز Dāriāpur, (Dariapur)
اوقات نماز Rāmeswarpur, (Rameswarpur)
اوقات نماز Uttarpāra, (Uttarpara)
اوقات نماز Chāndpur Bagura, (Chandpur Bagura)
اوقات نماز Dakshin Bāliādānga, (Dakshin Baliadanga)
اوقات نماز Bhātgāti, (Bhatgati)
اوقات نماز Karmmachandrapur
اوقات نماز Kola
اوقات نماز Gopalpur
اوقات نماز Bāka, (Baka)
اوقات نماز Jadunāthpur, (Jadunathpur)
اوقات نماز Ishāngāti, (Ishangati)
اوقات نماز Bagura