اوقات نماز Magura Sadar Upazila

BD / Khulna / Magura Sadar Upazila

جهت قبله Magura Sadar Upazila

N E S W

جهت قبله Magura Sadar Upazila

°278.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Magura Sadar Upazila, Khulna: °278.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Magura Sadar Upazila

اوقات نماز Magura
اوقات نماز Aksi
اوقات نماز Nāndoāli, (Nandoali)
اوقات نماز Kānda, (Kanda)
اوقات نماز Pār Nandoali, (Par Nandoali)
اوقات نماز Kukila
اوقات نماز Pāria, (Paria)
اوقات نماز Kukna
اوقات نماز Simulia
اوقات نماز Barunātail, (Barunatail)
اوقات نماز Juitara
اوقات نماز Narsinghati
اوقات نماز Nabaganga River
اوقات نماز Raigram
اوقات نماز Nischintapur
اوقات نماز Kumarbil
اوقات نماز Pathra
اوقات نماز Sirarampur
اوقات نماز Nischintapur
اوقات نماز Kadirabad
اوقات نماز Banchita
اوقات نماز Sibrāmpur, (Sibrampur)
اوقات نماز Kumarbil
اوقات نماز Raigram
اوقات نماز Bara Khori
اوقات نماز Banchita
اوقات نماز Bānskota, (Banskota)
اوقات نماز Abalpur
اوقات نماز Arazi Defalia
اوقات نماز Bārāsia, (Barasia)
اوقات نماز Simulia
اوقات نماز Juitara
اوقات نماز Lakshmīkāndar, (Lakshmikandar)
اوقات نماز Goālkhāli, (Goalkhali)
اوقات نماز Narsinghati
اوقات نماز Sirarampur
اوقات نماز Narihāti, (Narihati)
اوقات نماز Āthārakhāda, (Atharakhada)
اوقات نماز Aksi
اوقات نماز Satyapur
اوقات نماز Nabaganga River
اوقات نماز Satyipur
اوقات نماز Srikundi
اوقات نماز Maligram
اوقات نماز Bara Khori
اوقات نماز Maligram
اوقات نماز Goālkhāli, (Goalkhali)
اوقات نماز Ichhakhāda, (Ichhakhada)
اوقات نماز Mahishdanga
اوقات نماز Kukila
اوقات نماز Satyapur
اوقات نماز Satyipur
اوقات نماز Mahishdanga
اوقات نماز Pathra
اوقات نماز Bāgdānga, (Bagdanga)