اوقات نماز Jhenaidah

BD / Khulna / Jhenaidah

جهت قبله Jhenaidah

N E S W

جهت قبله Jhenaidah

°278 :جهت قطب نما
جهت قبله Jhenaidah, Khulna: °278 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jhenaidah, Jhenaidah District, Jhenaidah Zila

اوقات نماز Chutlia
اوقات نماز Ratanhāt, (Ratanhat)
اوقات نماز Ratanhāt, (Ratanhat)
اوقات نماز Lāudia, (Laudia)
اوقات نماز Dākātia, (Dakatia)
اوقات نماز Kulfādanga, (Kulfadanga)
اوقات نماز Britti Bāgdānga, (Britti Bagdanga)
اوقات نماز Chhota Kāmārkunda, (Chhota Kamarkunda)
اوقات نماز Nalhāti, (Nalhati)
اوقات نماز Bharuāpāra, (Bharuapara)
اوقات نماز Karātipāra, (Karatipara)
اوقات نماز Bara Kāmārkunda, (Bara Kamarkunda)
اوقات نماز Berbāri, (Berbari)
اوقات نماز Kesabpur
اوقات نماز Kāshtasāgar, (Kashtasagar)
اوقات نماز Māyādharpur, (Mayadharpur)
اوقات نماز Bara Kāmarkunda, (Bara Kamarkunda)
اوقات نماز Jayrāmpur, (Jayrampur)
اوقات نماز Tentulbāria, (Tentulbaria)
اوقات نماز Faqirābād, (Faqirabad)
اوقات نماز Shikāipur, (Shikaipur)
اوقات نماز Teghari
اوقات نماز Bishaykhāli, (Bishaykhali)
اوقات نماز Bāniākānda Hāt, (Baniakanda Hat)
اوقات نماز Baribāthān, (Baribathan)
اوقات نماز Mirer Huda
اوقات نماز Magarkhāli, (Magarkhali)
اوقات نماز Krishnapur
اوقات نماز Āndulbāria, (Andulbaria)
اوقات نماز Dar Gobindapur
اوقات نماز Kānchanpur, (Kanchanpur)
اوقات نماز Kālicharanpur, (Kalicharanpur)
اوقات نماز Badanpur
اوقات نماز Nārāyanpur, (Narayanpur)
اوقات نماز Paramanandapur
اوقات نماز Surat
اوقات نماز Kismat Gariāla, (Kismat Gariala)
اوقات نماز Jātrāpur, (Jatrapur)
اوقات نماز Kānuharpur, (Kanuharpur)
اوقات نماز Hāmduha, (Hamduha)
اوقات نماز Bara Kharikhāli, (Bara Kharikhali)
اوقات نماز Korapara
اوقات نماز Bayrātala, (Bayratala)
اوقات نماز Huda Surat
اوقات نماز Kutubpur
اوقات نماز Kālkāpur, (Kalkapur)
اوقات نماز Kshudrapāra, (Kshudrapara)
اوقات نماز Koshtasāgara, (Koshtasagara)
اوقات نماز Kursi
اوقات نماز Mahārājpur, (Maharajpur)
اوقات نماز Bhutiārganti, (Bhutiarganti)
اوقات نماز Kāstasālia, (Kastasalia)
اوقات نماز Jhenida
اوقات نماز Gayespur
اوقات نماز Kachu Bil
اوقات نماز Nrisinhapur
اوقات نماز Uttar Bhabānipur, (Uttar Bhabanipur)
اوقات نماز Jhenaidah Sardar UZ
اوقات نماز Purba Krishnapur
اوقات نماز Gariāla, (Gariala)
اوقات نماز Khārāsāni, (Kharasani)
اوقات نماز Haripur