اوقات نماز Shariatpur

BD / Dhaka / Shariatpur

جهت قبله Shariatpur

N E S W

جهت قبله Shariatpur

°278.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Shariatpur, Dhaka: °278.6 :جهت قطب نما °278.1 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shariatpur, Shariatpur District, Shariatpur Jela, Shariatpur Zila

اوقات نماز Char Kotāpāra, (Char Kotapara)
اوقات نماز Purba Kotāpāra, (Purba Kotapara)
اوقات نماز North Gāgrijora, (North Gagrijora)
اوقات نماز Māijpāra, (Maijpara)
اوقات نماز Chāndani, (Chandani)
اوقات نماز Kurāsi, (Kurasi)
اوقات نماز Dakhin Gāgrijora, (Dakhin Gagrijora)
اوقات نماز Bālākhāna, (Balakhana)
اوقات نماز Pārāgaon, (Paragaon)
اوقات نماز Kalikāta, (Kalikata)
اوقات نماز Nasāsan, (Nasasan)
اوقات نماز Pāchak, (Pachak)
اوقات نماز Bhāskardi, (Bhaskardi)
اوقات نماز West Kotāpāra, (West Kotapara)
اوقات نماز Bara Dulukhanda
اوقات نماز Bāghia, (Baghia)
اوقات نماز Masura
اوقات نماز Bhojeswar
اوقات نماز Dāsārta, (Dasarta)
اوقات نماز Domsār, (Domsar)
اوقات نماز Ekāndal, (Ekandal)
اوقات نماز Koārpur, (Koarpur)
اوقات نماز Ātipāra, (Atipara)
اوقات نماز Daula
اوقات نماز Khilgaon
اوقات نماز Āchura, (Achura)
اوقات نماز Char Kāndapāra, (Char Kandapara)
اوقات نماز Tentulia
اوقات نماز Purba Guripāra, (Purba Guripara)
اوقات نماز Sujāsār, (Sujasar)
اوقات نماز Bharatāisār, (Bharataisar)
اوقات نماز Bilāskhān, (Bilaskhan)
اوقات نماز Bhuchura
اوقات نماز Japsa
اوقات نماز Fatejangapur
اوقات نماز Upasi
اوقات نماز Dagri
اوقات نماز Purba Bāgdi, (Purba Bagdi)
اوقات نماز Udaytāra, (Udaytara)
اوقات نماز Char Pātānidhi, (Char Patanidhi)
اوقات نماز Kalyānpatti, (Kalyanpatti)
اوقات نماز Pālang, (Palang)
اوقات نماز Ānakhanda, (Anakhanda)
اوقات نماز Chāndsār, (Chandsar)
اوقات نماز Dhāmsi, (Dhamsi)
اوقات نماز Āksa, (Aksa)
اوقات نماز Dātra, (Datra)
اوقات نماز Sāora, (Saora)
اوقات نماز Mirpur
اوقات نماز North Bālichara, (North Balichara)
اوقات نماز Koārāg, (Koarag)
اوقات نماز Bijhāri, (Bijhari)
اوقات نماز Nayan Mātbarerkāndi, (Nayan Matbarerkandi)
اوقات نماز Kāndigaon, (Kandigaon)
اوقات نماز Kāpāspāra, (Kapaspara)
اوقات نماز Kānargaon, (Kanargaon)
اوقات نماز Sātpār, (Satpar)
اوقات نماز Paschim Guripāra, (Paschim Guripara)
اوقات نماز Gangādharpatti, (Gangadharpatti)
اوقات نماز Naogaon
اوقات نماز Mānda, (Manda)
اوقات نماز Bājanpāra, (Bajanpara)
اوقات نماز Shariatpur
اوقات نماز Tulāsār, (Tulasar)
اوقات نماز Bishugaon
اوقات نماز Paschim Bāgdi, (Paschim Bagdi)
اوقات نماز Sārenga, (Sarenga)
اوقات نماز Sirangal
اوقات نماز Rokandapur