اوقات نماز Narayanganj

BD / Dhaka / Narayanganj

جهت قبله Narayanganj

N E S W

جهت قبله Narayanganj

°278.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Narayanganj, Dhaka: °278.2 :جهت قطب نما °277.7 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narayanganj, Naraeongonj Jel, Naraeongônj Jel, Narayanganj District, Narayanganj Zila, Nārāyanganj District, narayanaganja jela, নারায়ণগঞ্জ জেলা

اوقات نماز Sinlāba, (Sinlaba)
اوقات نماز Pechānga, (Pechanga)
اوقات نماز Pākunda, (Pakunda)
اوقات نماز Rāutgaon, (Rautgaon)
اوقات نماز Kāhena, (Kahena)
اوقات نماز Utma
اوقات نماز Kobāga, (Kobaga)
اوقات نماز Gābtāli Hāt, (Gabtali Hat)
اوقات نماز Dāsnaogaon, (Dasnaogaon)
اوقات نماز Airāba, (Airaba)
اوقات نماز Datterkāndi, (Datterkandi)
اوقات نماز Sirāba, (Siraba)
اوقات نماز Darikāndi Chak, (Darikandi Chak)
اوقات نماز Perāba, (Peraba)
اوقات نماز Bastal
اوقات نماز Bara Krishnādi, (Bara Krishnadi)
اوقات نماز Māsāba, (Masaba)
اوقات نماز Mandirpur
اوقات نماز Chhota Darikāndi, (Chhota Darikandi)
اوقات نماز Edbardi
اوقات نماز Baragaon
اوقات نماز Bāllārpāra, (Ballarpara)
اوقات نماز Bharat
اوقات نماز Bara Mājher Char, (Bara Majher Char)
اوقات نماز Mahishtek
اوقات نماز Basigaon
اوقات نماز Sādipur, (Sadipur)
اوقات نماز Bhāti Gobindi, (Bhati Gobindi)
اوقات نماز Brāhmanbāga, (Brahmanbaga)
اوقات نماز Tetlāba, (Tetlaba)
اوقات نماز Ākhālia, (Akhalia)
اوقات نماز Kaltāpāra, (Kaltapara)
اوقات نماز Golakāndail, (Golakandail)
اوقات نماز Pājārdia, (Pajardia)
اوقات نماز Nayāpur, (Nayapur)
اوقات نماز Qāzipara, (Qazipara)
اوقات نماز Māhmudpur, (Mahmudpur)
اوقات نماز Kumārbāg, (Kumarbag)
اوقات نماز Darikāndi, (Darikandi)
اوقات نماز Shaikherhāt, (Shaikherhat)
اوقات نماز Tilāba, (Tilaba)
اوقات نماز Hāturāpāra, (Haturapara)
اوقات نماز Lengardi
اوقات نماز Prabhābardi, (Prabhabardi)
اوقات نماز Rishir Char
اوقات نماز Char Gobindapur
اوقات نماز Murāldi, (Muraldi)
اوقات نماز Lengatpur
اوقات نماز Sutālara, (Sutalara)
اوقات نماز Makimpur
اوقات نماز Kamaldi
اوقات نماز Char Tālikābād, (Char Talikabad)
اوقات نماز Bhulta
اوقات نماز Ariāba, (Ariaba)
اوقات نماز Daulardi
اوقات نماز Sinrāba, (Sinraba)
اوقات نماز Karnagop
اوقات نماز Ālampur, (Alampur)
اوقات نماز Jāmpur, (Jampur)
اوقات نماز Sāoghāta, (Saoghata)
اوقات نماز Nānākhi, (Nanakhi)
اوقات نماز Lādhur Char, (Ladhur Char)
اوقات نماز Purba Darikāndi, (Purba Darikandi)
اوقات نماز Laskardi
اوقات نماز Chhota Manohardi
اوقات نماز Tingaon
اوقات نماز Baraibāri, (Baraibari)
اوقات نماز Muchhār Char, (Muchhar Char)
اوقات نماز Mirkuti
اوقات نماز Bhāela, (Bhaela)
اوقات نماز Mastarābād, (Mastarabad)
اوقات نماز Nārsingal, (Narsingal)
اوقات نماز Burumdi
اوقات نماز Bhārgaon, (Bhargaon)
اوقات نماز Barpa
اوقات نماز Pāra Silmāndi, (Para Silmandi)
اوقات نماز Atābdi, (Atabdi)
اوقات نماز Mahmūddi, (Mahmuddi)
اوقات نماز Harihardi
اوقات نماز Sairpa
اوقات نماز Mirkuti Chhar
اوقات نماز Temdi