اوقات نماز Manikganj

BD / Dhaka / Manikganj

جهت قبله Manikganj

N E S W

جهت قبله Manikganj

°277.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Manikganj, Dhaka: °277.9 :جهت قطب نما °277.4 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Manikganj, Manikganj District, Manikganj Zila, Manikgonj

اوقات نماز Dakshin Pāthrāil, (Dakshin Pathrail)
اوقات نماز Haripur
اوقات نماز Lāuta, (Lauta)
اوقات نماز Uttar Pāthrāil, (Uttar Pathrail)
اوقات نماز Bāgjān, (Bagjan)
اوقات نماز Tara
اوقات نماز Kella
اوقات نماز Jābra, (Jabra)
اوقات نماز Purba Kumli
اوقات نماز Mājkhāra, (Majkhara)
اوقات نماز Khāgrākuri, (Khagrakuri)
اوقات نماز Durgābāri, (Durgabari)
اوقات نماز Bhattabāri, (Bhattabari)
اوقات نماز Putiājāni, (Putiajani)
اوقات نماز Raghunāthbāri, (Raghunathbari)
اوقات نماز Rathora
اوقات نماز Dolāpāra, (Dolapara)
اوقات نماز Khāgrāta, (Khagrata)
اوقات نماز Bil Salikhi
اوقات نماز Muljān, (Muljan)
اوقات نماز Bara Bil Nālai, (Bara Bil Nalai)
اوقات نماز Kundurabari
اوقات نماز Balarāmpur, (Balarampur)
اوقات نماز Chāmta, (Chamta)
اوقات نماز Bhubaneswar
اوقات نماز Dwimukha
اوقات نماز Paschim Kumli
اوقات نماز Khānpur, (Khanpur)
اوقات نماز Kharsatāi, (Kharsatai)
اوقات نماز Potkāmri, (Potkamri)
اوقات نماز Swalpa Hātkora Chak, (Swalpa Hatkora Chak)
اوقات نماز Tegharia
اوقات نماز Bāg Bāniājuri, (Bag Baniajuri)
اوقات نماز Bara Joka
اوقات نماز Bil Bariāil, (Bil Bariail)
اوقات نماز Bhātbhāur, (Bhatbhaur)
اوقات نماز Bāniājuri, (Baniajuri)
اوقات نماز Char Garpāra, (Char Garpara)
اوقات نماز Bara Dautia
اوقات نماز Nakibbāri, (Nakibbari)
اوقات نماز Sānjuri, (Sanjuri)
اوقات نماز Murābāri, (Murabari)
اوقات نماز Pukuria
اوقات نماز Kāutia, (Kautia)
اوقات نماز Sadarpur
اوقات نماز Bil Khailādukhari, (Bil Khailadukhari)
اوقات نماز Goāldāngi, (Goaldangi)
اوقات نماز Chak Basta
اوقات نماز Kākjor, (Kakjor)
اوقات نماز Pauli
اوقات نماز Ber Gazāria, (Ber Gazaria)
اوقات نماز Mānara, (Manara)
اوقات نماز Paschim Chhutibhāur, (Paschim Chhutibhaur)
اوقات نماز Purba Chhutibhāur, (Purba Chhutibhaur)
اوقات نماز Tātikaliāni, (Tatikaliani)
اوقات نماز Sasunda
اوقات نماز Purāngrām, (Purangram)
اوقات نماز Ghona
اوقات نماز Khātenga, (Khatenga)
اوقات نماز Kaliāni, (Kaliani)
اوقات نماز Baikunthapur
اوقات نماز Srirāmbāri, (Srirambari)
اوقات نماز Bhalkutia
اوقات نماز Paschim Bhātra, (Paschim Bhatra)
اوقات نماز Sāgardighi, (Sagardighi)
اوقات نماز Shāitta, (Shaitta)
اوقات نماز Bahuja
اوقات نماز Penchārkānda, (Pencharkanda)
اوقات نماز Purba Kusunda
اوقات نماز Chhota Bil Nālai, (Chhota Bil Nalai)
اوقات نماز Nayāchar Tārāil, (Nayachar Tarail)
اوقات نماز Pitlāi, (Pitlai)
اوقات نماز Barangakhola
اوقات نماز Binora
اوقات نماز Rāmeswarpatti, (Rameswarpatti)
اوقات نماز Bāshtia, (Bashtia)
اوقات نماز Dakshin Bil Dāuli, (Dakshin Bil Dauli)
اوقات نماز Baherkhola
اوقات نماز Garpāra, (Garpara)
اوقات نماز Ālinagar Diāra, (Alinagar Diara)
اوقات نماز Āriādaha, (Ariadaha)
اوقات نماز Chāndar, (Chandar)
اوقات نماز Char Nabagrām, (Char Nabagram)
اوقات نماز Madhya Khāl Pādhoa, (Madhya Khal Padhoa)
اوقات نماز Purba Uthali
اوقات نماز Gilanda
اوقات نماز Bāliākhora, (Baliakhora)
اوقات نماز Banyāprasād, (Banyaprasad)
اوقات نماز Āngārpāra, (Angarpara)
اوقات نماز Bara Shāitta, (Bara Shaitta)
اوقات نماز Uttar Bil Dāuli, (Uttar Bil Dauli)
اوقات نماز Kellāi, (Kellai)
اوقات نماز Bāghutia, (Baghutia)
اوقات نماز Berghāta, (Berghata)
اوقات نماز Bhānumati, (Bhanumati)
اوقات نماز Uttar Uthali
اوقات نماز Bil Bāmnāpatal, (Bil Bamnapatal)
اوقات نماز Paschim Seota
اوقات نماز Dola
اوقات نماز Swalpa Hātkora, (Swalpa Hatkora)