اوقات نماز Kishoregonj

BD / Dhaka / Kishoregonj

جهت قبله Kishoregonj

N E S W

جهت قبله Kishoregonj

°277.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Kishoregonj, Dhaka: °277.6 :جهت قطب نما °277.2 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kishoregonj, Kishoregonj District, Kishoregonj Zila

اوقات نماز Bhāti Gāngātia, (Bhati Gangatia)
اوقات نماز Dari Gāngātia, (Dari Gangatia)
اوقات نماز Urdighi
اوقات نماز Dhiruāil, (Dhiruail)
اوقات نماز Ujān Barātia, (Ujan Baratia)
اوقات نماز Indāchulli, (Indachulli)
اوقات نماز Khairat
اوقات نماز Mādhāi Nagar, (Madhai Nagar)
اوقات نماز Madan
اوقات نماز Āsātaka, (Asataka)
اوقات نماز Sutārpāra, (Sutarpara)
اوقات نماز Sultānnagar, (Sultannagar)
اوقات نماز Kādim Mājhihāti, (Kadim Majhihati)
اوقات نماز Sudhi
اوقات نماز Bharpur
اوقات نماز Dubi
اوقات نماز Khāgsiri, (Khagsiri)
اوقات نماز Daulatpur
اوقات نماز Gundhar
اوقات نماز Bhāti Barātia, (Bhati Baratia)
اوقات نماز Kāshipur, (Kashipur)
اوقات نماز Joyka
اوقات نماز Rāni Kāndi, (Rani Kandi)