اوقات نماز Gopalganj

BD / Dhaka / Gopalganj

جهت قبله Gopalganj

N E S W

جهت قبله Gopalganj

°278.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Gopalganj, Dhaka: °278.6 :جهت قطب نما °278 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gopalganj, Gopalganj District, Gopalganj Zila, Gopālganj District, gopalaganja jela, গোপালগঞ্জ জেলা

اوقات نماز Pāthargrām, (Pathargram)
اوقات نماز Tatgrām, (Tatgram)
اوقات نماز Shanpukuria
اوقات نماز Dharmarāyerbāri, (Dharmarayerbari)
اوقات نماز Barap Bhitā, (Barap Bhita)
اوقات نماز Miānjirkāndi, (Mianjirkandi)
اوقات نماز Andhārkota, (Andharkota)
اوقات نماز Bhennābāria, (Bhennabaria)
اوقات نماز Pātigrām, (Patigram)
اوقات نماز Rāhuthār, (Rahuthar)
اوقات نماز Hāisur, (Haisur)
اوقات نماز Kālibhita, (Kalibhita)
اوقات نماز Chamta
اوقات نماز Pātkelbāri, (Patkelbari)
اوقات نماز Bara Sātpār, (Bara Satpar)
اوقات نماز Bil Chānda, (Bil Chanda)
اوقات نماز Elhārkelia, (Elharkelia)
اوقات نماز Pāhahkāhania, (Pahahkahania)
اوقات نماز Hātiāra, (Hatiara)
اوقات نماز Betbhita
اوقات نماز Banga Damdama
اوقات نماز Rāutpāra, (Rautpara)
اوقات نماز Mahātali, (Mahatali)
اوقات نماز Banyahāti, (Banyahati)
اوقات نماز Singa
اوقات نماز Jagatpatti
اوقات نماز Silta