اوقات نماز Dhaka

BD / Dhaka / Dhaka

جهت قبله Dhaka

N E S W

جهت قبله Dhaka

°278.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Dhaka, Dhaka: °278.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dhaka, Dhaka District, Dhaka Zila

اوقات نماز Mirpur Model Thana
اوقات نماز Senpāra Parbata, (Senpara Parbata)
اوقات نماز Pātrun, (Patrun)
اوقات نماز Mirpur
اوقات نماز Sekerkalsi
اوقات نماز Dhaka North City Corporation
اوقات نماز Pallabi
اوقات نماز Maharambāri, (Maharambari)
اوقات نماز Duāripāra, (Duaripara)
اوقات نماز Chākuli, (Chakuli)
اوقات نماز Jahurābād, (Jahurabad)
اوقات نماز Ibrāhimpur, (Ibrahimpur)
اوقات نماز Bisil
اوقات نماز Purba Kāndar, (Purba Kandar)
اوقات نماز Gārān Chatbāri, (Garan Chatbari)
اوقات نماز Pāikpāra, (Paikpara)
اوقات نماز Marul
اوقات نماز Agunda
اوقات نماز Kāfrul, (Kafrul)
اوقات نماز Dhāmālkot, (Dhamalkot)
اوقات نماز Diābāri, (Diabari)
اوقات نماز Paschim Kandār, (Paschim Kandar)
اوقات نماز Chak Digun
اوقات نماز Harirāmpur, (Harirampur)
اوقات نماز Bāgsātra, (Bagsatra)
اوقات نماز Bara Sayek
اوقات نماز Basupāra, (Basupara)
اوقات نماز Bāunia, (Baunia)
اوقات نماز Nawāberbāg, (Nawaberbag)
اوقات نماز Digun
اوقات نماز Kalyanpur
اوقات نماز Uttar Kāundia, (Uttar Kaundia)
اوقات نماز Dakshin Māniker Tek, (Dakshin Maniker Tek)
اوقات نماز Darāper Tek, (Daraper Tek)
اوقات نماز Goāilbārir Tek, (Goailbarir Tek)
اوقات نماز Janār Tek, (Janar Tek)
اوقات نماز Khojārbāg, (Khojarbag)
اوقات نماز Kumārbāri, (Kumarbari)
اوقات نماز Lālār Bāg, (Lalar Bag)
اوقات نماز Sādārbāri, (Sadarbari)
اوقات نماز Sadurbāri, (Sadurbari)
اوقات نماز Uttar Māniker Tek, (Uttar Maniker Tek)
اوقات نماز Ānandanagar, (Anandanagar)
اوقات نماز Chhota Dāmpāra, (Chhota Dampara)
اوقات نماز Dakshin Kāundia, (Dakshin Kaundia)
اوقات نماز Dhobārai, (Dhobarai)
اوقات نماز Gugilār Tek, (Gugilar Tek)
اوقات نماز Chhota Sayek
اوقات نماز Beltali
اوقات نماز Uttar Adāba, (Uttar Adaba)
اوقات نماز Shyamoli
اوقات نماز Hijali
اوقات نماز Dakshin Ulumora
اوقات نماز Singasar
اوقات نماز Bairāgibāri, (Bairagibari)
اوقات نماز Begunbāri, (Begunbari)
اوقات نماز Binodbāri, (Binodbari)
اوقات نماز Chhota Bardesi
اوقات نماز Gangānāthpur, (Ganganathpur)
اوقات نماز Ghāshirdia, (Ghashirdia)
اوقات نماز Jadugopāler Tek, (Jadugopaler Tek)
اوقات نماز Lakshmīdāser Tek, (Lakshmidaser Tek)
اوقات نماز Mājīdia, (Majidia)
اوقات نماز Pānchkāni, (Panchkani)
اوقات نماز Sālipur, (Salipur)
اوقات نماز Banani Model Town
اوقات نماز Aminbazar
اوقات نماز Chhota Magbāzār, (Chhota Magbazar)
اوقات نماز Lālāsarāi, (Lalasarai)
اوقات نماز Bardesi
اوقات نماز Mohakhali Amtoli Circle
اوقات نماز Rāmchandrapur, (Ramchandrapur)
اوقات نماز Mohakhali Flyover
اوقات نماز Māniknagar, (Maniknagar)
اوقات نماز Barāba, (Baraba)
اوقات نماز Chhota Oālia, (Chhota Oalia)