اوقات نماز Feni

BD / Chittagong / Feni

جهت قبله Feni

N E S W

جهت قبله Feni

°279.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Feni, Chittagong: °279.2 :جهت قطب نما °278.6 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Feni, Feni District, Feni Zila, Huyen Feni, Huyện Feni, fei ni xian, pheni jela, pheni jila, pheni jilla, Фени, Фені, ضلع فینی, فینی ضلع, फेनी जिल्ला, ফেনী জিলা, ফেনী জেলা, 費尼縣

اوقات نماز Dakhin Lālpur, (Dakhin Lalpur)
اوقات نماز Hasan Ghanīpur, (Hasan Ghanipur)
اوقات نماز Māsimpur, (Masimpur)
اوقات نماز Newāzpur, (Newazpur)
اوقات نماز Purba Chandrapur
اوقات نماز Khushīpur, (Khushipur)
اوقات نماز Umarpur
اوقات نماز Udrājpur, (Udrajpur)
اوقات نماز Uttar Lālpur, (Uttar Lalpur)
اوقات نماز Alāyārpur, (Alayarpur)
اوقات نماز Chāndpur, (Chandpur)
اوقات نماز Uttar Srīdharpur, (Uttar Sridharpur)
اوقات نماز Jailshkara
اوقات نماز Uttar Ālampur, (Uttar Alampur)
اوقات نماز Uttar Alīpur, (Uttar Alipur)
اوقات نماز Dāganbhuiya, (Daganbhuiya)
اوقات نماز Jainārāyanpur, (Jainarayanpur)
اوقات نماز Pachchhim Shibpur
اوقات نماز Jagatpur
اوقات نماز Dakhin Jalaskara
اوقات نماز Bhawānīpur, (Bhawanipur)
اوقات نماز Jāngalia, (Jangalia)
اوقات نماز Uttar Ināyatpur, (Uttar Inayatpur)
اوقات نماز Mamarizpur
اوقات نماز Rāmānandapur, (Ramanandapur)
اوقات نماز Betua
اوقات نماز Yakubpur