اوقات نماز Rangabali Upazila

BD / Barisāl / Rangabali Upazila

جهت قبله Rangabali Upazila

N E S W

جهت قبله Rangabali Upazila

°280 :جهت قطب نما
جهت قبله Rangabali Upazila, Barisāl: °280 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rangabali Upazila

اوقات نماز Sāmudāfat, (Samudafat)
اوقات نماز Dakshin Kāzir Hāola, (Dakshin Kazir Haola)
اوقات نماز Neta
اوقات نماز Sāmudālāt, (Samudalat)
اوقات نماز Kāchiabunia, (Kachiabunia)
اوقات نماز Gangipāra, (Gangipara)
اوقات نماز Jugir Haola
اوقات نماز Katāban, (Kataban)
اوقات نماز Chauha
اوقات نماز Char Kaowria
اوقات نماز Rangabali Khal
اوقات نماز Rāngābali, (Rangabali)
اوقات نماز Kāzir Hāola, (Kazir Haola)
اوقات نماز Gangipāra, (Gangipara)
اوقات نماز Pashurbunia
اوقات نماز Amlibāria, (Amlibaria)
اوقات نماز Char Maderbunia
اوقات نماز Goinkhali Khāl, (Goinkhali Khal)
اوقات نماز Bāhar Char, (Bahar Char)
اوقات نماز Char Kānda, (Char Kanda)
اوقات نماز Uttaripāra, (Uttaripara)
اوقات نماز Char Kachhpia
اوقات نماز Sener Hāola, (Sener Haola)
اوقات نماز Char Kāsem, (Char Kasem)
اوقات نماز Char Jamuna
اوقات نماز Rabnābād Islands, (Rabnabad Islands)
اوقات نماز Amlibaria
اوقات نماز Dakshin Phulkhali
اوقات نماز Char Ganga
اوقات نماز Garākhāli, (Garakhali)
اوقات نماز Char Jamuna
اوقات نماز Purba Baher Char
اوقات نماز Goinkhali