اوقات نماز Jhalokati

BD / Barisāl / Jhalokati

جهت قبله Jhalokati

N E S W

جهت قبله Jhalokati

°279.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Jhalokati, Barisāl: °279.2 :جهت قطب نما °278.6 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jhalokati, Jhalakati District, Jhalakati Zila, Jhalokati District, Jhalokati Zila, Jhālakāti District, Jhālakāti Zila

اوقات نماز Ichhālia, (Ichhalia)
اوقات نماز East Bhāotita, (East Bhaotita)
اوقات نماز East Deuri
اوقات نماز Dauātala, (Dauatala)
اوقات نماز Chhilaris
اوقات نماز West Bhāotita, (West Bhaotita)
اوقات نماز Deuri
اوقات نماز Hāzārāgāti, (Hazaragati)
اوقات نماز Kukuābaliākhāli, (Kukuabaliakhali)
اوقات نماز Chāndpura, (Chandpura)
اوقات نماز Nāgpāra, (Nagpara)
اوقات نماز Atākāti, (Atakati)
اوقات نماز Khulna
اوقات نماز Seota
اوقات نماز Pratāpmahal, (Pratapmahal)
اوقات نماز Tilak Gobindapur
اوقات نماز Ponābālia, (Ponabalia)
اوقات نماز Gobindapur
اوقات نماز Khulna
اوقات نماز Char Diākul, (Char Diakul)
اوقات نماز Mirzāpur, (Mirzapur)
اوقات نماز Gobardhan
اوقات نماز Jagannāthpur, (Jagannathpur)
اوقات نماز Kukua
اوقات نماز Indrapāsa, (Indrapasa)
اوقات نماز Jagannāthpur, (Jagannathpur)
اوقات نماز Narullāpur, (Narullapur)
اوقات نماز Bāraikaran, (Baraikaran)
اوقات نماز Sundar
اوقات نماز Kulkāti, (Kulkati)
اوقات نماز Hardal
اوقات نماز Rājāpur, (Rajapur)
اوقات نماز Kistākāti, (Kistakati)
اوقات نماز South Mānki, (South Manki)
اوقات نماز Diakul
اوقات نماز Bhātārākānda, (Bhatarakanda)
اوقات نماز Dahar Sankar
اوقات نماز Debra
اوقات نماز Char Hāliākāti, (Char Haliakati)
اوقات نماز Mahadipur
اوقات نماز Kuralia
اوقات نماز Ārāzi Gobindapur, (Arazi Gobindapur)
اوقات نماز South Debra
اوقات نماز Char Kutubnagar
اوقات نماز Pānār, (Panar)
اوقات نماز Char Kifāitnagar, (Char Kifaitnagar)
اوقات نماز North Mānki, (North Manki)
اوقات نماز Sāchilāpur, (Sachilapur)
اوقات نماز Char Sāchilāpur, (Char Sachilapur)
اوقات نماز Chhatrakānda, (Chhatrakanda)
اوقات نماز Char Kāti, (Char Kati)
اوقات نماز Mabārakkāti, (Mabarakkati)
اوقات نماز Mathbāri, (Mathbari)
اوقات نماز Delduār, (Delduar)
اوقات نماز Sarāi, (Sarai)
اوقات نماز Kutubnagar
اوقات نماز Khāgrākhāna, (Khagrakhana)
اوقات نماز Hāliākāti, (Haliakati)
اوقات نماز Char Bhātārākānda, (Char Bhatarakanda)
اوقات نماز Mirikpur
اوقات نماز Bhabānipur, (Bhabanipur)
اوقات نماز Bāghari, (Baghari)
اوقات نماز Pukhari Jāna, (Pukhari Jana)
اوقات نماز Nāchanmahal, (Nachanmahal)
اوقات نماز Jhalkathi
اوقات نماز Berpāsa, (Berpasa)
اوقات نماز Pingari
اوقات نماز Māluhār, (Maluhar)
اوقات نماز Bāmankhān, (Bamankhan)
اوقات نماز Jhālakāti, (Jhalakati)
اوقات نماز West Bādurtala, (West Badurtala)
اوقات نماز Kifāitnagar, (Kifaitnagar)