اوقات نماز Bhola

BD / Barisāl / Bhola

جهت قبله Bhola

N E S W

جهت قبله Bhola

°279.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bhola, Barisāl: °279.6 :جهت قطب نما °279 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bhola, Bhola District, Bhola Zila, bhola, ভোলা

اوقات نماز Panchagram
اوقات نماز Shambhapur
اوقات نماز Arālia, (Aralia)
اوقات نماز Sambhupura
اوقات نماز Chānchrā, (Chanchra)
اوقات نماز Bedhuria
اوقات نماز Uttar Chānchra, (Uttar Chanchra)
اوقات نماز KataKhāli Khāl, (KataKhali Khal)
اوقات نماز Chāndpur, (Chandpur)
اوقات نماز Dhali Gaurnagar
اوقات نماز Kulchara
اوقات نماز Keyamulla
اوقات نماز Char Koralmāra, (Char Koralmara)
اوقات نماز Bheduria
اوقات نماز Char Kālāchānd, (Char Kalachand)
اوقات نماز Purba Chānchrā, (Purba Chanchra)
اوقات نماز Palkichara Khāl, (Palkichara Khal)
اوقات نماز Uttar Arālia, (Uttar Aralia)
اوقات نماز Arālia, (Aralia)
اوقات نماز Banshdagir Khāl, (Banshdagir Khal)
اوقات نماز Dari Chāndpur, (Dari Chandpur)
اوقات نماز Korālmāra, (Koralmara)
اوقات نماز Arjunir Khāl, (Arjunir Khal)
اوقات نماز Bairagir Khāl, (Bairagir Khal)
اوقات نماز Lāmchhi, (Lamchhi)
اوقات نماز Dakshin Char Kalachand
اوقات نماز Purba Ārālia, (Purba Aralia)
اوقات نماز Bauria
اوقات نماز Dari Chāndpur, (Dari Chandpur)
اوقات نماز Uttar Char Kālāchānd, (Uttar Char Kalachand)
اوقات نماز Uttar Chatla
اوقات نماز Lāmchhi, (Lamchhi)
اوقات نماز Chatla Khāl, (Chatla Khal)
اوقات نماز Karimganj