اوقات نماز Saint George

BB / Saint George / Saint George

جهت قبله Saint George

N E S W

جهت قبله Saint George

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint George, Saint George: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint George, Agios Georgios, Parroquia de Saint George, Saint George prestegjeld, Sankta Georgo, Sent DZordz, sheng qiao zhi jiao qu, Άγιος Γεώργιος, Сент Џорџ, 聖喬治教區

اوقات نماز Union
اوقات نماز Jordans
اوقات نماز Workmans
اوقات نماز Good Intent
اوقات نماز Ellerton
اوقات نماز Free Hill
اوقات نماز Drax Hall Hope
اوقات نماز Hilbury
اوقات نماز East Lynne
اوقات نماز Bairds
اوقات نماز Waverley Cot
اوقات نماز Mount
اوقات نماز Fair View
اوقات نماز Bowmanston
اوقات نماز Gun Hill
اوقات نماز Lion
اوقات نماز Gun Hill
اوقات نماز Pool
اوقات نماز Saint Georges Valley
اوقات نماز Spooners
اوقات نماز Newbury
اوقات نماز Cottage
اوقات نماز Turnpike
اوقات نماز Walkers Terrace
اوقات نماز Retreat
اوقات نماز Cherry Grove
اوقات نماز Prerogative
اوقات نماز Skeenes Hill
اوقات نماز Drax Hill Green
اوقات نماز Saint Judes
اوقات نماز Bulkely Factory
اوقات نماز Proutes
اوقات نماز Four Cross Roads
اوقات نماز Lower Estate
اوقات نماز Edey
اوقات نماز Neils
اوقات نماز Wakefield
اوقات نماز Melverton
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Greens
اوقات نماز Old Post Office
اوقات نماز Kendal Factory
اوقات نماز Dayrells
اوقات نماز The Glebe
اوقات نماز Thorpes Cottage
اوقات نماز Drax Hall
اوقات نماز Todds
اوقات نماز Moonshine Hall
اوقات نماز Brighton
اوقات نماز Henley
اوقات نماز Constant
اوقات نماز Golden Ridge
اوقات نماز Lower Greys
اوقات نماز Briggs
اوقات نماز Watts Village
اوقات نماز Wakefield Tenantry
اوقات نماز Frere Pilgrim
اوقات نماز Rowans
اوقات نماز Valley
اوقات نماز Salters
اوقات نماز Mayfield
اوقات نماز Market Hill
اوقات نماز Foster Hall
اوقات نماز Staple Grove
اوقات نماز Ellesmere
اوقات نماز Belair
اوقات نماز Saint Helens
اوقات نماز Applewhaites
اوقات نماز Wilson Hill
اوقات نماز Lemon Arbour
اوقات نماز Barbados
اوقات نماز Bournes
اوقات نماز Ashbury
اوقات نماز Charles Rowe Bridge
اوقات نماز Jericho
اوقات نماز Parris Hill
اوقات نماز Sweet Bottom
اوقات نماز Hannays Tenantry
اوقات نماز Ellesmere
اوقات نماز Charles Rowe Bridge
اوقات نماز Draxhall Woods
اوقات نماز Wilson Hill
اوقات نماز Haggatt Hall
اوقات نماز Roach
اوقات نماز Stepney
اوقات نماز Drax Hall Jump
اوقات نماز Flat Rock
اوقات نماز Fisher Pond
اوقات نماز Kendal
اوقات نماز Foster Hall
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Valley
اوقات نماز Roach
اوقات نماز South District
اوقات نماز Redland
اوقات نماز Rowans
اوقات نماز Todds
اوقات نماز Watts Village
اوقات نماز Campaign Castle