اوقات نماز Federation of Bosnia and Herzegovina

BA / Federation of B&H / Federation of Bosnia and Herzegovina

جهت قبله Federation of Bosnia and Herzegovina

N E S W

جهت قبله Federation of Bosnia and Herzegovina

°130.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Federation of Bosnia and Herzegovina, Federation of B&H: °130.1 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosniak-Croat Federation, Federacija Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Khercegovine, Federacion de Bosnia-Herzegovina, Federation de Bosnie-et-Herzegovine, Federation of B&H, Foederation Bosnien und Herzegowina, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, Föderation Bosnien und Herzegowina, Muslimansko-Hrvatska Federacija, Федерација Босне и Херцеговине

اوقات نماز Gola Brda
اوقات نماز Kik
اوقات نماز Ključ, (Kljuc)
اوقات نماز Dubac
اوقات نماز Javorak
اوقات نماز Doci
اوقات نماز Škrinjača, (Skrinjaca)
اوقات نماز Tikvina
اوقات نماز Ušjevo, (Usjevo)
اوقات نماز Križ, (Kriz)
اوقات نماز Ulak
اوقات نماز Durmiševići, (Durmisevici)
اوقات نماز Ljubove
اوقات نماز Jelovac
اوقات نماز Vučja Kosa, (Vucja Kosa)
اوقات نماز Mehići, (Mehici)
اوقات نماز Derviši, (Dervisi)
اوقات نماز Zastave
اوقات نماز Mratin
اوقات نماز Korići, (Korici)
اوقات نماز Dadići, (Dadici)
اوقات نماز Šehići, (Sehici)
اوقات نماز Pleća, (Pleca)
اوقات نماز Malići, (Malici)
اوقات نماز Bojska
اوقات نماز Mlič, (Mlic)
اوقات نماز Stranik
اوقات نماز Seferovići, (Seferovici)
اوقات نماز Zukići, (Zukici)
اوقات نماز Gornja Ričica, (Gornja Ricica)
اوقات نماز Grnica
اوقات نماز Kik
اوقات نماز Grižići, (Grizici)
اوقات نماز Zahirovići, (Zahirovici)
اوقات نماز Brda
اوقات نماز Kućine, (Kucine)
اوقات نماز Suhodol
اوقات نماز Memići, (Memici)
اوقات نماز Vrtaljka
اوقات نماز Klapavice
اوقات نماز Trbare
اوقات نماز Brutci
اوقات نماز Turčin, (Turcin)
اوقات نماز Mali Gusar
اوقات نماز Skakaljka
اوقات نماز Brankovača, (Brankovaca)
اوقات نماز Ščedim, (Scedim)
اوقات نماز Veliki Gusar
اوقات نماز Kik
اوقات نماز Koprivnica
اوقات نماز Studenica
اوقات نماز Brdo
اوقات نماز Lužani, (Luzani)
اوقات نماز Stubica
اوقات نماز Barik Brdo
اوقات نماز Glavaš, (Glavas)
اوقات نماز Bukovica
اوقات نماز Baba
اوقات نماز Limovine
اوقات نماز Lebrnica
اوقات نماز Sritoš, (Sritos)
اوقات نماز Vrletina
اوقات نماز Rastova Kosa
اوقات نماز Kaoci
اوقات نماز Rajci
اوقات نماز Slavinac
اوقات نماز Paljika
اوقات نماز Bare
اوقات نماز Gobelića Ravan, (Gobelica Ravan)
اوقات نماز Oglavak
اوقات نماز Jasikov Do
اوقات نماز Alići, (Alici)
اوقات نماز Prisedle
اوقات نماز Ljuna
اوقات نماز Hum
اوقات نماز Donja Ričica, (Donja Ricica)
اوقات نماز Hrasnica
اوقات نماز Sokoline
اوقات نماز Marinčić, (Marincic)
اوقات نماز Rajci
اوقات نماز Vrelo Bistrice
اوقات نماز Alibegova Gruda
اوقات نماز Borje
اوقات نماز Ograđenica, (Ogradenica)
اوقات نماز Rosulje
اوقات نماز Bistrica
اوقات نماز Dobra Voda
اوقات نماز Pavice
اوقات نماز Dedina Žega, (Dedina Zega)
اوقات نماز Dobra Voda
اوقات نماز Rovovi
اوقات نماز Suhodol
اوقات نماز Medveđi Dolac, (Medvedi Dolac)
اوقات نماز Brezovača, (Brezovaca)