اوقات نماز Khizi Rayon

AZ / Xızı / Khizi Rayon

جهت قبله Khizi Rayon

N E S W

جهت قبله Khizi Rayon

°199.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Khizi Rayon, Xızı: °199.1 :جهت قطب نما °205.1 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khizi Rayon, Xizi, Xizi Rayonu, Xızı, Xızı Rayonu

اوقات نماز Yaldüşmə Dağ, (Yaldusma Dag)
اوقات نماز Çərmədüşmə Dağ, (Carmadusma Dag)
اوقات نماز Quzu Yaylağı Ayrığı, (Quzu Yaylagi Ayrigi)
اوقات نماز Quzudağ, (Quzudag)
اوقات نماز Nohur Taxtası Göl, (Nohur Taxtasi Gol)
اوقات نماز Siyahdere