اوقات نماز Xankandi Sahari

AZ / Xankǝndi / Xankandi Sahari

جهت قبله Xankandi Sahari

N E S W

جهت قبله Xankandi Sahari

°194.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Xankandi Sahari, Xankǝndi: °194.1 :جهت قطب نما °199.8 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Xankandi Sahari, Stepanakert, Stepʻanakert, Xankandi, Xankǝndi, Xankəndi, Xankəndi Şəhəri, Ստեփանակերտ

اوقات نماز Xankandi
اوقات نماز Khalifali-Chay
اوقات نماز Xankandi
اوقات نماز Xanyurdu
اوقات نماز Kirkidzhan
اوقات نماز Khanbagy
اوقات نماز Fakhlul
اوقات نماز Dzhamillu
اوقات نماز Fakhlul
اوقات نماز Dashushen
اوقات نماز Khalifali-Chay
اوقات نماز Canhəsən Ayrığı, (Canhasan Ayrigi)
اوقات نماز Khanbagy
اوقات نماز Malybeyli
اوقات نماز İstisu Ayrığı, (Istisu Ayrigi)
اوقات نماز Kirkidzhan
اوقات نماز Malybeyli
اوقات نماز Dzhamillu
اوقات نماز Xanyurdu
اوقات نماز İstisu Ayrığı, (Istisu Ayrigi)
اوقات نماز Canhəsən Ayrığı, (Canhasan Ayrigi)
اوقات نماز Dashushen
اوقات نماز Acıbulaq, (Acibulaq)