اوقات نماز Khachmaz Rayon

AZ / Xaçmaz / Khachmaz Rayon

جهت قبله Khachmaz Rayon

N E S W

جهت قبله Khachmaz Rayon

°196.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Khachmaz Rayon, Xaçmaz: °196.9 :جهت قطب نما °203.2 :جهت واقعی °1-6.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khachmaz Rayon, Khachmasskiy Rayon, Khachmaz Rayonu, Xacmaz, Xacmaz Rayonu, Xaçmaz, Xaçmaz Rayonu

اوقات نماز Obudzhlu
اوقات نماز Dedeli
اوقات نماز Zərdəgülçay, (Zardagulcay)
اوقات نماز Gircidərəçay, (Gircidaracay)
اوقات نماز Qusarçay, (Qusarcay)
اوقات نماز Bostançı, (Bostanci)
اوقات نماز Gadzhyabduragimoba
اوقات نماز Xaraxoba
اوقات نماز Palçıqoba, (Palciqoba)
اوقات نماز Nağıoba, (Nagioba)
اوقات نماز Medzhidoba
اوقات نماز Dəvəçi Ovalığı, (Davaci Ovaligi)
اوقات نماز Krasnı Xutor, (Krasni Xutor)
اوقات نماز Yataqoba
اوقات نماز Çinartala, (Cinartala)