اوقات نماز Shusha

AZ / Shusha City / Shusha

جهت قبله Shusha

N E S W

جهت قبله Shusha

°194.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Shusha, Shusha City: °194.2 :جهت قطب نما °199.9 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shusha, Shusha City, Susa, Susa Sahari, Şuşa, Şuşa Şəhəri

اوقات نماز Daşaltı, (Dasalti)
اوقات نماز Shushi
اوقات نماز Zontik
اوقات نماز Hunot
اوقات نماز Zarıslıçay, (Zarislicay)
اوقات نماز Muxtar
اوقات نماز İsabulaq, (Isabulaq)
اوقات نماز Gora Chakh-Makh
اوقات نماز Daşaltıyeri Ayrığı, (Dasaltiyeri Ayrigi)
اوقات نماز Xudaverdilər, (Xudaverdilar)
اوقات نماز Qaybalı, (Qaybali)
اوقات نماز Laçınlar, (Lacinlar)
اوقات نماز Dükanlar, (Dukanlar)
اوقات نماز Shushikend
اوقات نماز Khalfalikyshlak