اوقات نماز Shirvan

AZ / Shirvan / Shirvan

جهت قبله Shirvan

N E S W

جهت قبله Shirvan

°199.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Shirvan, Shirvan: °199.5 :جهت قطب نما °205.3 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shirvan, Əli Bayramli, Əli Bayramli Səhəri, Əli Bayramlı Şəhəri

اوقات نماز Dadashbeyli
اوقات نماز Qaragüney, (Qaraguney)
اوقات نماز Ağacanlı, (Agacanli)
اوقات نماز Minbaşı, (Minbasi)
اوقات نماز Osmanlı, (Osmanli)
اوقات نماز Osmanlı, (Osmanli)
اوقات نماز Burvit
اوقات نماز Şirvan, (Sirvan)