اوقات نماز Qusar Rayon

AZ / Qusar / Qusar Rayon

جهت قبله Qusar Rayon

N E S W

جهت قبله Qusar Rayon

°195.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Qusar Rayon, Qusar: °195.9 :جهت قطب نما °202.1 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qusar Rayon, Gil'skiy Rayon, Gil’skiy Rayon, Kusarskiy Rayon, Qusar, Qusar Rayonu

اوقات نماز Mucuq