اوقات نماز Qazakh Rayon

AZ / Qazax / Qazakh Rayon

جهت قبله Qazakh Rayon

N E S W

جهت قبله Qazakh Rayon

°188.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Qazakh Rayon, Qazax: °188.1 :جهت قطب نما °194.2 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qazakh Rayon, Kazakhskiy Rayon, Qazakh Rayonu, Qazax, Qazax Rayonu

اوقات نماز Donakrançal Dağ, (Donakrancal Dag)
اوقات نماز Uzundərə Ayrığı, (Uzundara Ayrigi)
اوقات نماز Gora Katar
اوقات نماز K’akil, (K'akil)
اوقات نماز Cülyalı Dağ, (Culyali Dag)
اوقات نماز Qaymaqlı Dağ, (Qaymaqli Dag)
اوقات نماز Kermerli
اوقات نماز Ch’amch’ajur, (Ch'amch'ajur)
اوقات نماز Kəmərliçal Dağ, (Kamarlical Dag)