اوقات نماز Lerik Rayon

AZ / Lerik / Lerik Rayon

جهت قبله Lerik Rayon

N E S W

جهت قبله Lerik Rayon

°200.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Lerik Rayon, Lerik: °200.1 :جهت قطب نما °205.5 :جهت واقعی °1-5.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lerik Rayon, Lerik, Lerik Rayonu, Lerikskiy Rayon, Zuvandinskiy Rayon, Zuvandskiy Rayon

اوقات نماز Osnakhakyudzha
اوقات نماز Lyulyakeran
اوقات نماز Blaband
اوقات نماز Khalfakyudzha
اوقات نماز Dzhango-Miran
اوقات نماز Lerik
اوقات نماز Ambu
اوقات نماز Gora Dil’lyavu, (Gora Dil'lyavu)
اوقات نماز Büzeyir, (Buzeyir)
اوقات نماز Pirzakyudzha
اوقات نماز Jindi
اوقات نماز Velechola
اوقات نماز Monidigah
اوقات نماز Shinabant
اوقات نماز Lerik Dağı, (Lerik Dagi)
اوقات نماز Barzavu
اوقات نماز Barzavu Dağı, (Barzavu Dagi)
اوقات نماز Pirasora
اوقات نماز Pendi
اوقات نماز Hıramo, (Hiramo)