اوقات نماز Sottunga

AX / Ålands skärgård / Sottunga

جهت قبله Sottunga

N E S W

جهت قبله Sottunga

°146 :جهت قطب نما
جهت قبله Sottunga, Ålands skärgård: °146 :جهت قطب نما °152.4 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sottunga, Sottunga Kommun, Sottunga vald, Sottungan Kunta, suo tong a, Соттунга, 索通阿

اوقات نماز Sandskär, (Sandskaer)
اوقات نماز Syndeskär, (Syndeskaer)
اوقات نماز Ljusörarna, (Ljusorarna)
اوقات نماز Södra Ståtstenen, (Sodra Statstenen)
اوقات نماز Sandskärs Stenen, (Sandskars Stenen)
اوقات نماز Bredören, (Bredoeren)
اوقات نماز Getskär, (Getskaer)
اوقات نماز Högskär, (Hoegskaer)
اوقات نماز Rönnskär, (Roennskaer)
اوقات نماز Ljungöbådan, (Ljungobadan)
اوقات نماز Pjukansören, (Pjukansoeren)
اوقات نماز Flatskär, (Flatskaer)
اوقات نماز Pillfjärden, (Pillfjarden)
اوقات نماز Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen)
اوقات نماز Stegelören, (Stegeloren)
اوقات نماز Svartkobb
اوقات نماز Tjurgrund
اوقات نماز Tjurgrund
اوقات نماز Högskären, (Hogskaren)
اوقات نماز Hjortronskär, (Hjortronskaer)
اوقات نماز Busskär, (Busskaer)
اوقات نماز Stora Örskär, (Stora OErskaer)
اوقات نماز Nölskär, (Noelskaer)
اوقات نماز Granören, (Granoeren)
اوقات نماز Rödgrund, (Roedgrund)
اوقات نماز Nötören, (Notoren)
اوقات نماز Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer)
اوقات نماز Dömmanskär, (Doemmanskaer)
اوقات نماز Hamnö, (Hamnoe)
اوقات نماز Stackören, (Stackoeren)
اوقات نماز Gåsvik, (Gasvik)
اوقات نماز Stora Örskär, (Stora OErskaer)
اوقات نماز Stumskär, (Stumskaer)
اوقات نماز Ljungö, (Ljungoe)
اوقات نماز Häran, (Haeran)
اوقات نماز Södö, (Soedoe)
اوقات نماز Söstre, (Sostre)
اوقات نماز Ängö, (AEngoe)
اوقات نماز Jordkumlet
اوقات نماز Sundskär, (Sundskaer)
اوقات نماز Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen)
اوقات نماز Hamnklobb
اوقات نماز Högskären, (Hogskaren)
اوقات نماز Sonaklobb
اوقات نماز Rönnskär, (Roennskaer)
اوقات نماز Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer)
اوقات نماز Sälsö, (Saelsoe)
اوقات نماز Sottunga
اوقات نماز Getskär, (Getskaer)
اوقات نماز Bredören, (Bredoeren)
اوقات نماز Östra Stenskär, (OEstra Stenskaer)
اوقات نماز Nölskär, (Noelskaer)
اوقات نماز Storsottunga