اوقات نماز Ålands skärgård

AX / Ålands skärgård / Ålands skärgård

جهت قبله Ålands skärgård

N E S W

جهت قبله Ålands skärgård

°146 :جهت قطب نما
جهت قبله Ålands skärgård, Ålands skärgård: °146 :جهت قطب نما °152.3 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ålands skärgård, Alands skaergard

اوقات نماز Älö, (AEloe)
اوقات نماز Storklobben
اوقات نماز Stora Tvidjoskäret, (Stora Tvidjoskaeret)
اوقات نماز Halvvägsörarna, (Halvvagsorarna)
اوقات نماز Brändören, (Brandoren)
اوقات نماز Brännskär, (Braennskaer)
اوقات نماز Fåfängskär, (Fafangskar)
اوقات نماز Vargatgrundet
اوقات نماز Hättorna, (Hattorna)
اوقات نماز Långören, (Langoren)
اوقات نماز Bredören, (Bredoeren)
اوقات نماز Gundby
اوقات نماز Getskär, (Getskaer)
اوقات نماز Stora Röskär, (Stora Roeskaer)
اوقات نماز Stora Måsskär, (Stora Masskaer)
اوقات نماز Rönnskär, (Roennskaer)
اوقات نماز Gloholm
اوقات نماز Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen)
اوقات نماز Mattas
اوقات نماز Torgoskär, (Torgoskaer)
اوقات نماز Gloskärs Fjärden, (Gloskars Fjarden)
اوقات نماز Söderön, (Soderon)
اوقات نماز Högskären, (Hogskaren)
اوقات نماز Stora Örskär, (Stora OErskaer)
اوقات نماز Nölskär, (Noelskaer)
اوقات نماز Köpmanören, (Koepmanoeren)
اوقات نماز Simas
اوقات نماز Lilla Gloskär, (Lilla Gloskaer)
اوقات نماز Känskit, (Kaenskit)
اوقات نماز Seglinge
اوقات نماز Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer)
اوقات نماز Slätskär, (Slaetskaer)
اوقات نماز Ljusklobben
اوقات نماز Dragsören, (Dragsoeren)
اوقات نماز Västersjö, (Vastersjo)
اوقات نماز Stora Örskär, (Stora OErskaer)
اوقات نماز Stangnäs, (Stangnas)
اوقات نماز Seglinge
اوقات نماز Gloholmen
اوقات نماز Norra Ståtstenen, (Norra Statstenen)
اوقات نماز Högskären, (Hogskaren)
اوقات نماز Synderstö, (Synderstoe)
اوقات نماز Träskholms Fjärden, (Traskholms Fjarden)
اوقات نماز Rönnskär, (Roennskaer)
اوقات نماز Norrholmarna
اوقات نماز Stora Abborrskär, (Stora Abborrskaer)
اوقات نماز Norra Grundet
اوقات نماز Fjärdhäran, (Fjardharan)
اوقات نماز Norrön, (Norron)
اوقات نماز Norra Träskholmen, (Norra Traskholmen)
اوقات نماز Getskär, (Getskaer)
اوقات نماز Bredören, (Bredoeren)
اوقات نماز Nölskär, (Noelskaer)