اوقات نماز Sund

جهت قبله Sund

N E S W

جهت قبله Sund

°145.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Sund, Ålands landsbygd: °145.5 :جهت قطب نما °151.6 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sund, Sundin Kunta, Sunds Kommun

اوقات نماز Östra Kyrksundet, (Ostra Kyrksundet)
اوقات نماز Persby
اوقات نماز Strömbolstad, (Stroembolstad)
اوقات نماز Sibby
اوقات نماز Brännbolstad, (Braennbolstad)
اوقات نماز Björby, (Bjoerby)
اوقات نماز Björby Träsk, (Bjorby Trask)
اوقات نماز Lillträsket, (Lilltrasket)
اوقات نماز Borgsjö, (Borgsjo)
اوقات نماز Domarböle, (Domarboele)
اوقات نماز Kvärsjö, (Kvarsjo)
اوقات نماز Sund
اوقات نماز Svensböle, (Svensboele)
اوقات نماز Delvik
اوقات نماز Storträsket, (Stortrasket)
اوقات نماز Sonrödd Träsk, (Sonrodd Trask)
اوقات نماز Övre Viken, (Ovre Viken)
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Mångstäkta, (Mangstaekta)
اوقات نماز Västra Kyrksundet, (Vastra Kyrksundet)
اوقات نماز Södergård, (Soedergard)
اوقات نماز Borgboda Träsk, (Borgboda Trask)
اوقات نماز Smedsböle, (Smedsboele)
اوقات نماز Finby
اوقات نماز Mösjö, (Mosjo)
اوقات نماز Askarträsk, (Askartrask)
اوقات نماز Båtsmansberget, (Batsmansberget)
اوقات نماز Kleven
اوقات نماز Syllöda Träsk, (Sylloda Trask)
اوقات نماز Holmskatan
اوقات نماز Höckleberget, (Hoeckleberget)
اوقات نماز Stormyran
اوقات نماز Mattas
اوقات نماز Syllöda, (Sylloeda)
اوقات نماز Estvik
اوقات نماز Östra Krokskär, (Ostra Krokskar)
اوقات نماز Kulla