اوقات نماز Lumparland

AX / Ålands landsbygd / Lumparland

جهت قبله Lumparland

N E S W

جهت قبله Lumparland

°145.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Lumparland, Ålands landsbygd: °145.5 :جهت قطب نما °151.7 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lumparland, Lumparlandi vald, Lumparlandin Kunta, Lumparlands Kommun, lun pa er lan, Лумпарланд, 倫帕爾蘭

اوقات نماز Lumparland
اوقات نماز Lumparland
اوقات نماز Lumparby
اوقات نماز Klemetsby
اوقات نماز Björkhem, (Bjoerkhem)
اوقات نماز Tullen
اوقات نماز Solhem
اوقات نماز Vindarberget
اوقات نماز Krokstad
اوقات نماز Högholm, (Hoegholm)
اوقات نماز Flatholm
اوقات نماز Storgrynnan
اوقات نماز Norrboda
اوقات نماز Langnas Port
اوقات نماز Lumpar Point
اوقات نماز Södra Petteskär, (Sodra Petteskar)
اوقات نماز Brantbacken
اوقات نماز Bodvikbergen
اوقات نماز Långnäsholm, (Langnaesholm)
اوقات نماز Tvegata
اوقات نماز Södergård, (Soedergard)
اوقات نماز Åkerlund, (Akerlund)
اوقات نماز Kapellviken
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Lumparsund
اوقات نماز Lumpo
اوقات نماز Skag
اوقات نماز Dalsberget
اوقات نماز Galggrunden
اوقات نماز Randholm
اوقات نماز Svinö, (Svinoe)
اوقات نماز Brunnskär, (Brunnskaer)
اوقات نماز Västerfjärden, (Vasterfjarden)
اوقات نماز Furuholm
اوقات نماز Björkö, (Bjoerkoe)
اوقات نماز Ängö, (AEngoe)
اوقات نماز Bölsvik, (Bolsvik)
اوقات نماز Granboda
اوقات نماز Sandviken
اوقات نماز Ängösund, (Angosund)