اوقات نماز Jomala

AX / Ålands landsbygd / Jomala

جهت قبله Jomala

N E S W

جهت قبله Jomala

°145.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Jomala, Ålands landsbygd: °145.2 :جهت قطب نما °151.2 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jomala, Jomala Kommun, Jomala vald, Jomalan Kunta, yue ma la, Йомала, 約馬拉

اوقات نماز Grannabbakärret, (Grannabbakarret)
اوقات نماز Ulvsby
اوقات نماز Ingby
اوقات نماز Norrsunda
اوقات نماز Markusas
اوقات نماز Karrböle, (Karrboele)
اوقات نماز Andersböle, (Andersboele)
اوقات نماز Möckelby, (Moeckelby)
اوقات نماز Kyrkobyn
اوقات نماز Buskböle, (Buskboele)
اوقات نماز Gölby, (Goelby)
اوقات نماز Grins
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)
اوقات نماز Jomala
اوقات نماز Jans
اوقات نماز Ringsböle, (Ringsboele)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Prästträsket, (Prasttrasket)
اوقات نماز Södersunda, (Soedersunda)
اوقات نماز Ämnesviken, (Amnesviken)
اوقات نماز Björsby, (Bjoersby)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Kasberget
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Södergård, (Soedergard)
اوقات نماز Söderskog, (Soderskog)
اوقات نماز Kasberget
اوقات نماز Vargsunda
اوقات نماز Ringsböle, (Ringsboele)
اوقات نماز Boskas
اوقات نماز Julle
اوقات نماز Dalkarby
اوقات نماز Norrängen, (Norraengen)
اوقات نماز Torp
اوقات نماز Kihla
اوقات نماز Jans
اوقات نماز Vargsundet
اوقات نماز Kasberget
اوقات نماز Jomalby
اوقات نماز Överby, (OEverby)
اوقات نماز Västansunda, (Vaestansunda)
اوقات نماز Torp
اوقات نماز Västerkalmare, (Vaesterkalmare)
اوقات نماز Dalkarby
اوقات نماز Boskas
اوقات نماز Norrskogen
اوقات نماز Grins
اوقات نماز Julle
اوقات نماز Degerberget
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)
اوقات نماز Björsby, (Bjoersby)
اوقات نماز Degerberget
اوقات نماز Kasberget
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Västerkalmare, (Vaesterkalmare)
اوقات نماز Karrböle, (Karrboele)
اوقات نماز Grönbacka, (Groenbacka)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Västerbergen, (Vasterbergen)
اوقات نماز Buskböle, (Buskboele)
اوقات نماز Gölby, (Goelby)
اوقات نماز Janses
اوقات نماز Prästträsket, (Prasttrasket)
اوقات نماز Utskogarna
اوقات نماز Ämnesviken, (Amnesviken)
اوقات نماز Söderskog, (Soderskog)
اوقات نماز Andersböle, (Andersboele)
اوقات نماز Grönbacka, (Groenbacka)
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)