اوقات نماز Geta

جهت قبله Geta

N E S W

جهت قبله Geta

°145.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Geta, Ålands landsbygd: °145.2 :جهت قطب نما °151.3 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Geta, Eta, Geta Kommun, Geta vald, Getan Kunta, gai ta, Ета, 蓋塔

اوقات نماز Österklobben, (Osterklobben)
اوقات نماز Fågelberget, (Fagelberget)
اوقات نماز Öraudden, (Oraudden)
اوقات نماز Havsöra, (Havsora)
اوقات نماز Jomalö, (Jomalo)
اوقات نماز Djupviken
اوقات نماز Sågkvarnträsket, (Sagkvarntrasket)
اوقات نماز Kalven
اوقات نماز Kalvsgrundet
اوقات نماز Fagernäs Träsk, (Fagernas Trask)
اوقات نماز Svartträsk, (Svarttrask)
اوقات نماز Lågan, (Lagan)
اوقات نماز Långträsk, (Langtrask)
اوقات نماز Långträsk, (Langtrask)
اوقات نماز Fjärdgrynnan, (Fjardgrynnan)
اوقات نماز Boträsk, (Botrask)
اوقات نماز Hägnsträsk, (Hagnstrask)
اوقات نماز Saltflyttan
اوقات نماز Långö, (Lango)
اوقات نماز Långbådan, (Langbadan)
اوقات نماز Klobben
اوقات نماز Gröndals Träsk, (Grondals Trask)
اوقات نماز Stacken
اوقات نماز Fladan
اوقات نماز Husklint
اوقات نماز Gamlan
اوقات نماز Söderberg, (Soederberg)
اوقات نماز Dånö, (Danoe)
اوقات نماز Tellskär, (Tellskar)
اوقات نماز Getabergen
اوقات نماز Västergeta, (Vaestergeta)
اوقات نماز Dånö, (Danoe)
اوقات نماز Signildskrubba
اوقات نماز Kasberget
اوقات نماز Näset, (Naset)
اوقات نماز Idskär, (Idskaer)
اوقات نماز Brunkan
اوقات نماز Bonäsfjärden, (Bonasfjarden)
اوقات نماز Östergeta, (OEstergeta)
اوقات نماز Kalvgödarna, (Kalvgodarna)
اوقات نماز Geta
اوقات نماز Lammskär, (Lammskaer)
اوقات نماز Mellanskär, (Mellanskaer)