اوقات نماز Finström

AX / Ålands landsbygd / Finström

جهت قبله Finström

N E S W

جهت قبله Finström

°145.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Finström, Ålands landsbygd: °145.2 :جهت قطب نما °151.3 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Finström, Finstroem, Finstrjom, Finstroemi vald, Finströmi vald, fen si te long, Финстрём, 芬斯特隆

اوقات نماز Åttböle, (Attboele)
اوقات نماز Markusböle, (Markusboele)
اوقات نماز Stornäs, (Stornaes)
اوقات نماز Stornäs, (Stornas)
اوقات نماز Långsjön, (Langsjoen)
اوقات نماز Österskog, (Osterskog)
اوقات نماز Markusbölefjärden, (Markusbolefjarden)
اوقات نماز Markusbölefjärden, (Markusbolefjarden)
اوقات نماز Pålsböle, (Palsboele)
اوقات نماز Storträsk, (Stortrask)
اوقات نماز Slussfjärden, (Slussfjarden)
اوقات نماز Svartsmara
اوقات نماز Finström, (Finstroem)
اوقات نماز Rågetsböle, (Ragetsboele)
اوقات نماز Slussfjärden, (Slussfjarden)
اوقات نماز Rönnhem, (Roennhem)
اوقات نماز Västerträsk, (Vastertrask)
اوقات نماز Stornäs, (Stornas)
اوقات نماز Västerträsk, (Vastertrask)
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)
اوقات نماز Storträsk, (Stortrask)
اوقات نماز Norrnäs, (Norrnas)
اوقات نماز Brantsböle, (Brantsboele)
اوقات نماز Åttböle, (Attboele)
اوقات نماز Godby
اوقات نماز Emkarby
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Markusböle, (Markusboele)
اوقات نماز Tärnbolstad, (Taernbolstad)
اوقات نماز Stornäs, (Stornaes)
اوقات نماز Torrbolstad
اوقات نماز Österskog, (Osterskog)
اوقات نماز Långsjön, (Langsjoen)
اوقات نماز Bjärstöms Träsk, (Bjarstoms Trask)
اوقات نماز Äppelholmen, (AEppelholmen)
اوقات نماز Österfjärden, (Osterfjarden)
اوقات نماز Svartsmara
اوقات نماز Korsnäs, (Korsnas)
اوقات نماز Rönnhem, (Roennhem)
اوقات نماز Mangelbo
اوقات نماز Svartsmarafjärden, (Svartsmarafjarden)
اوقات نماز Bamböle, (Bamboele)
اوقات نماز Pålsböle, (Palsboele)
اوقات نماز Hjortö Sund, (Hjorto Sund)
اوقات نماز Berggrund
اوقات نماز Idgrund
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)
اوقات نماز Bjärstöms Träsk, (Bjarstoms Trask)
اوقات نماز Västerfjärden, (Vasterfjarden)
اوقات نماز Godby
اوقات نماز Sältingsgrund, (Saltingsgrund)
اوقات نماز Aland Islands
اوقات نماز Åland, (Aland)
اوقات نماز Aland Islands
اوقات نماز Åland, (Aland)
اوقات نماز Finström, (Finstroem)
اوقات نماز Emkarby
اوقات نماز Bamböle, (Bamboele)
اوقات نماز Idgrund
اوقات نماز Berggrund
اوقات نماز Ekö, (Ekoe)
اوقات نماز Rösberg, (Roesberg)
اوقات نماز Östanåker, (OEstanaker)
اوقات نماز Tärnbolstad, (Taernbolstad)
اوقات نماز Sältingsgrund, (Saltingsgrund)
اوقات نماز Rågetsböle, (Ragetsboele)